TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN OKUDUĞU/DİNLEDİĞİ METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME KAZANIMLARIYLA ÖRTÜŞME DÜZEYİ

Author:

Number of pages: 285-302
Year-Number: 2017-15

Abstract

Anlama becerileri, okuma ve dinleme becerilerini kapsar. Türkçe derslerindeki okuma ve dinleme metinlerine yönelik etkinliklerde çeşitli kazanımları gerçekleştirmeye yönelik olarak öğrencilerin okuduklarını/dinlediklerini anlamasına ve çözümlemesine çalışılır. Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda okuma ve dinleme becerilerine ait amaçlardan biri de “metni anlama ve çözümleme” olarak belirlenmiştir. Her iki dil becerisinde de bu amaç altındaki kazanımlar, bu dil becerilerine yönelik toplam kazanımların yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Bu durum, çalışma kitaplarındaki etkinliklerde bu kazanımlara yer verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu araştırmada Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin okuduğu/dinlediği metni anlama ve çözümleme kazanımlarıyla örtüşme düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Doküman incelemesi ile gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini ortaokul 6, 7 ve 8. Sınıflardan ikişer olmak üzere toplam altı adet öğretmen kılavuz kitabı oluşturmuştur. Kılavuz kitaplar hem etkinlikleri hem de etkinlik yönergelerini içerdikleri için tercih edilmişlerdir. Araştırmada okuduğu/dinlediği metni anlama ve çözümleme kazanımlarına yer veren etkinlik sayıları, bu kazanımların sınıflara ve çalışma kitaplarına göre dağılımı, etkinliklerde en çok ve en az kullanılan kazanımlar çeşitli tablo ve grafikler ile sunulmuştur. Çalışmanın bulgularına göre okuduğu/dinlediği metni anlama ve çözümleme kazanımlarının diğer okuma/dinleme kazanımlarına oranla etkinliklerde daha fazla kullanıldığı, bazı kitaplarda bu kazanımlara yönelik etkinliklere yer verilmediği, metinlerdeki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını bulmaya yönelik kazanımın etkinliklerde en fazla kullanılan kazanım olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Comprehension skill encompasses reading and listening skills. Activities towards reading and listening texts in Turkish language courses aim to help students comprehend and analyze what they have read/listened by means of getting them achieve various acquisitions. One of the objectives of listening and reading skills is reported as comprehending and analyzing the text in the Curricula of Turkish Language Course (6th, 7th and 8th grades). Acquisitions specified under the title of this objective constitute more than half of the total acquisitions towards language skills in both reading and listening skills. This requires activities in the workbooks to give place to such acquisitions. This research aims to detect the overlapping level between activities in Turkish language workbooks and acquisitions of comprehending and analyzing the text that students have read/listened. The research is conducted through document review. Research sample includes a total of six teacher's guidebooks being two books from secondary school 6th, 7th and 8th grades. Guidebooks are preferred since they both include activities and activity instructions. Various tables and graphs are used in this research to present the number of activities including the acquisitions of comprehending and analyzing the read/listened text, distribution of these acquisitions by grades and workbooks, the most and least used acquisitions in the activities. According to the findings of the research, it was found that acquisitions of comprehending and analyzing the read/listened text are used more in the activities compared to other listening/reading acquisitions, some books do not include activities towards these acquisitions, acquisition towards finding the meanings of words or phrases in texts is the most commonly used acquisition.

Keywords