TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE CALLAN YÖNTEMİ

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 250-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen ve gelişen günümüz dünyasında yabancı dil öğretimi ve buna bağlı olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu durum, araştırmacıların yabancı dilin daha hızlı ve etkili bir şekilde öğretilmesine yönelik yöntemler geliştirmelerini sağlamıştır. Özellikle 19. yüzyılda dil bilim ve eğitim bilim alanlarındaki bilimsel gelişmelerle beraber, birçok yabancı dil öğretim yönteminin geliştirildiği görülmektedir. Ortaya koyulan bu yöntemlerden bazılarının zaman içerisinde işlevselliğini yitirerek yerini yeni yöntemlere bıraktığı görülmektedir. Yabancı dil öğretiminin hızlı ve etkili bir şekilde öğretilmesine yönelik geliştirilen yöntemlerden birisi de Callan yöntemidir. Callan yöntemi, 1960 yılında Robin Callan tarafından, İngilizcenin yabancılara hızlı ve etkili bir şekilde öğretilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Yöntem, ilk aşamada konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesini önceleyerek, dört temel dil becerisinin edindirilmesini hedeflemektedir. İlgili alanyazın incelendiğinde, Callan yönteminin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, alanyazındaki bu eksikliğin giderilerek Callan yönteminin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanımına değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Teaching Turkish as a foreign language is becoming more important in foreign language teaching in modern world. This situation, caused researchers develop new methods to teach foreign language in an effective way. Especially in 19th century, with the developments in linguistics and pedagogy, many foreign language teaching methods were developed. It is observed that some of the methods have lost their importance and replaced by the new methods. Callan in a method that was developed to teach a foreign language in a fast way. This methods was developed by Robin Callan in 1960 in order to teach English to foreign people in fast and effective way. The method prioritize listening and speaking skills and in fact aims four language skills to be developed. It was determined that there are not any studies on teaching Turkish with Callan method in literature. The present study touches this method in terms of teaching Turkish and removes this deficiency in literature.

Keywords


 • Büyük Türkçe Sözlük (2011). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Callan, R. K. T. (2011). Teach-Each-Other English. Cambridge: Callan Publication.

 • Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge: M.I.T. Press.

 • Davıd, N. (1999). Second language teaching and learning. Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers.

 • Demircan, Ö. (2005). Yabancı-dil öğretim yöntemleri. İstanbul: Der Yayınları.

 • Demirel, Ö. (2012). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Erdem, İ. (2013). Konuşma Eğitimi: Kuram, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme. Abdurrahman Güzel, Halit Karatay (Eds.), Türkçe öğretimi el kitabı içinde (s. 181220). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Fotos, S. (2005). Traditional and Grammar Translation Methods For Second Language Teaching. E. Hinkel (Ed.), Handbook of research ın second language teaching and learning içinde (s. 653-670). Mahwah NJ: Erlbaum.

 • Gazi Üniversitesi, TÖMER (2014). Yabancılar için Türkçe. Ankara.

 • Gömleksiz, M., N., (1999). Yabancı dil öğretiminde modüler öğretim yöntemi ile geleneksel yöntemin öğrenci başarısı üzerine etkisinin karşılaştırılması (Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

 • Güneş, F. (2011). Dil öğretim yaklaşımları ve Türkçe öğretimindeki uygulamalar, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, (15), 123-148.

 • Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşım ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.

 • Güzel, A. & Barın, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Ankara: Akçağ Yayıncılık.

 • Harsh, W. (1982). Linguistics and tesol: A turbulent twenty years, English Teaching Forum, XX, (1), 2-8.

 • Hymes, D., H. (1972). On Communicative Competence. J.B. Pride & J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics: selected readings içinde (s. 269-293). Harmondsworth: Penguin.

 • Krashen, S., D., Terrel, T., D. (1983). The natural approach. San Francisco: Alemany Press.

 • Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler, TÜBAR, XIII, 287-309.

 • Lozanov, G. (2009). Suggestopedia: A new way to learn. Erişim tarihi: 25.03.2016. http://www.learningdoorway.com/georgi-lozanov.html

 • Memiş, M., R., Erdem, M., D. (2013). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler, kullanım özellikleri ve eleştiriler, Turkish Studies, 8, (9), 297-318.

 • Patton, Q., M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Mesut Bütün & Selçuk Beşir Demir (Çev. Eds.) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Reınke, K., H. (2007). Developing voice through the language arts. California: Sage Publications:

 • Rıchards, J., C. & Rodgers, T., S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge University Press.

 • Scott, W. A. & Ytreberg, L. H. (2004). Teaching english to children. New York: Longman.

 • Yaylı, D. & Yaylı, D. (2011). Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşımları ve Yöntemleri. Derya Yaylı & Yasemin Bayyurt (Eds.), Yabancılara Türkçe öğretimi: Politika, yöntem ve beceriler içinde (s.3-23). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Yıldırım, Ç. (1986). Yabancı dil öğretiminde yeni akımlar, Türk Dili, 51, (413). 384-396.

                                                                                                    
 • Article Statistics