GÖREV TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI, ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 313-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde ikinci bir yabancı dili öğrenme durumu daha önce görülmediği kadar ihtiyaç hâlini almıştır. Bireyler turizm, ticaret, eğitim vb. alanlarda ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve çalışma alanlarında daha etkin olabilmek için ikinci bir dili öğrenmek istemektedirler. Bu isteklerin bir sonucu olarak gezip görmek istediği veya eğitimini sürdürmek istediği ülkeye gitmekte ve kendini hedef dili öğrenme ortamında bulmaktadır. Bu amaçlarla Türkçeyi öğrenmek isteyenler de Türkiye’ye gelmekte ve Türkçe öğrenmektedirler. Bu çerçevede Türkçe öğrenme durumunda olan birçok insan Türkçe öğreten kurumlara başvurmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenmek isteyen öğrencilerin anlama ve anlatma, özellikle de dinleme ve konuşma becerilerini kazanarak etkili bir şekilde kullanma yeterliğine ulaşmalarında görev temelli öğrenme uygulamalarının önem ve işlevine dikkat çekmektir. Bu amaçla çalışmada, Türkçenin ikinci dil olarak öğretimi ve öğreniminde amaçlanan kazanımlara ulaşılmasında öğrenen özerkliği anlayışıyla uygulanması planlanan görev temelli öğrenme ortamlarının tasarlanması, hayata geçirilmesi ve uygulamalar sırasında yer verilebilecek etkinliklere değinilmektedir.

Keywords

Abstract

Today, a second foreign language learning has become need situation as never seen before. Individuals to meet tourism, trade, education, etc. in the field the needs and they want to learn a second language in order to be more effective areas of works. As a result of this request, individuals is to find want to see sightseeing or go to school in the country that wants see or training to maintain and he finds himself the target language in the learning environment. Those who want to learn Turkish with the aims to come to Turkey and they learn Turkish. In this context, many people who need to learn Turkish have recourse to the Turkish teaching institutions. The aim of this study is to draw attention achieve the ability to use effectively in the importance and function of task-based learning applications students who want to learn Turkish in Turkey as a second language by gaining the understanding and explaining skills especially listening and speaking. For this purpose in this study are mentioned the tasks of designing learning environments based approach applied by the learner autonomy, implementation and the activities that can be given during practice n achieving the intended outcomes of teaching and learning Turkish as a second language.

Keywords


 • Akbal, Bahar (2008). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görev Odaklılık Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Akbulut, Neriman (2014). Teaching English to Young Learners through Task-Based Language Teaching (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

 • Akyüz, Halil İbrahim (2012). Çevrimiçi Görev Temelli Öğrenme Ortamında Eğitsel Ajanın Rolünün ve Biçim Özelliklerinin Öğrencilerin Motivasyonuna, Bilişsel Yüklenmesine ve Problem Çözme Becerisi Algısına Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Altas, Sümeyye (2009). Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihi ve İçerik Odaklı Dil Bilgisi Öğretimi ile Görev Odaklı Dil Bilgisi Öğretiminin Uygulamalı Karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Büyükkarcı, Kağan (2009). A Critical Analysis of Task-Based Learning. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 313-320.

 • Carless, David R. (2003). Factors in the Implementation of Task-Based Teaching in Primary Schools. System, 31, 485-500.

 • Cebeci, Nur (2006). The Effectivity of Task-Based Activities on Vocabulary Competence Designed In Accordance Wıth The Common European Framework (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

 • Demir, Ayşe (2008). The Influence of Task-Based Reading Actıvıtıes on EFL Learners’ Attitude and Learning Outcomes from the Students’ Perspective (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

 • Doğan, Candemir (2012). Yabancı Dil Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri (2. Baskı). İstanbul: Ensar Neşriyat.

 • Ellis, Rod (2009). Task-Based Language Teaching: Sorting Out the Misunderstandings. International Journal of Applied Linguistics, 19(3), 221-246.

 • Harmer, Jeremy (1992). The Practice of English Language Teaching (3rd Edition). London and New York: Longman Publishing.

 • Harmer, Jeremy (2010). How to Teach English (New Edition, Sixth Impression). Oxford: Pearson Education Limited Ocelot Publishing.

 • Hiradhar, Preet P. (2015). Task-Based Pedagogy in Technology Mediated Writing. In Proceedings of of 17th International CALL Conference: Task design and CALL, pp. 21-26. Tarragona, Spain: Universitat Rovira i Virgili.

 • Hismanoğlu, Murat ve Hismanoğlu, Sibel (2011). Task-based language teaching: what every EFL teacher should do. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 46-52.

 • Izadpanah, Siros (2010). A study on Task-based Language Teaching: From theory to practice. US-China Foreign Language, 8(3), 47-56.

 • Jeon, In-Jae and Hahn, Jung-won (2006). Exploring EFL Teachers‟ Perceptions of Task- Based Language Teaching: A Case Study of Korean Secondary School Classroom Practice. Asian EFL Journal Querterly, 8(1), 123-143.

 • Kamalı, Tuğba (2012). Students’ Experiences and Perceptions of Anxiety, Motivation, and Self-Confience in Speaking English during Task-Based Language Learning Activities in Second Life: The Case of METU (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University, Ankara.

 • Kargı, Birkan (2014). Yabancı Dil Öğretimine „Eylemsellik‟ Bağlamında Öğrenen Odaklı Bakış. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 357-366.

 • Koçyiğit, Sinan (2011). Otantik Görev Odaklı Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Ders Karşı Tutumlarına ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Larsen-Freeman, Diane ve Anderson, Marti (2014). Dil Öğretiminde Teknik ve İlkeler (3. Baskıdan Çeviren: M. Calp). Ağrı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları.

 • Nunan, David (2004). Task-Based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Richards, Jack C. and Rodgers, Theodore S. (1999). Approaches and Methods in Language Teaching (Fifteenth printing). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Satar, Hatice Müge (2006). Eşzamanlı Bilgisayar Tabanlı İletişim Teknolojileri: Yabancı Dil Sözel Becerilerin Geliştirilmesi Açısından Bir Karşılaştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Selim, İsmail (2015). Görev Odaklı Dil Öğretimi ile Arapça Dil Bilgisi Öğretimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Tuna, Ayşe (2009). Görev Temelli Okuma Aktivitelerinin Öğrencilerin Okuma Becerileri Üzerindeki Etkinliği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

 • Ümit, Sibel (2005). An Archetypal Study of Ursula K. Le Guın’s Earthsea Trilogy And Reflections In Language Teachıng Trough Task-Based Learning (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Wesche, Marjorie (2000). Content-Based, Task-Based, and Participatory Approaches (pp. 137-158), Techniques and Principles in Language Teaching (Second Edition, Eds.: Russell N. Campbell and William E. Rutherford). New York: Oxford University

 • Yaylı, Demet (2005). The Effects of Task-Based Learning on Learners’ Proficiency and Noticing and Learners’ Thoughts about Grammar (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Yaylı, Demet (2006). The Effects of Task-Based Learning on Male and Female Learners‟ Proficiency and Noticing. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 449-468.

 • Yaylı, Derya (2004). Göreve Dayalı Öğrenme Yönteminin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulanması ve Bu Uygulamaya İlişkin Öğrenci Görüşleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Yaylı, Derya ve Yavuz, Mehmet Ali (2008). Göreve Dayalı Öğrenme Yönteminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Uygulanmasına İlişkin Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(24), 58-68.

 • Yaylı, Derya ve Yaylı, Demet (2011). Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşımları ve Yöntemleri (ss. 7-28), Yabancılara Türkçe Öğretimi (2. Baskı, Editörler: Derya Yaylı ve Yasemin Bayyurt). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Yıldız, Mustafa (2012). Teaching Grammar through Task-Based Language Teaching to Young EFL Learners (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 • Yorulmaz, Murat (2009). Göreve Dayalı Öğretim Yönteminin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dinleme Becerisinde Kullanılmasının Avantajları (Yayımlanmamış

                                                                                                    
 • Article Statistics