8. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARININ ÜST DÜZEY BİLİŞSEL BECERİLERİ GELİŞTİRME YETERLİLİĞİ

Author:

Number of pages: 293-305
Year-Number: 2017-16

Abstract

Bu çalışmada, Yağmur’un (2011) belirlediği ilkeler ışığında, Malatya ilinde 2012- 2013 eğitim- öğretim yılında kullanılan 8. sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarındaki üst düzey bilişsel becerilerin geliştirilmesine yönelik yeterlilik durumları sorgulanacaktır. Çalışmanın amacı, Türkçe ders ve çalışma kitaplarını incelemede yinelenen amaç, yöntem ve sonuçların dışında, bu alana katkıda bulunacağı varsayılan yeni ve işlevsel bir örnek uygulamayı Yağmur’un (2011) belirlemeleri ışığında yapabilmektir. Çalışmanın problem tümcesi “8. sınıf Türkçe çalışma kitaplarında üstbilişsel becerilerin gelişimine katkıda bulunacak etkinliklere yer verilmiş midir?” olarak belirlenmiştir. Bu araştırma, üretilmiş bir yapı üzerinde tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. İncelenen çalışma kitabındaki 257 etkinliğin 181’i bilgi işlemleme becerilerinin kullanımına ve gelişimine ilişkindir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi üstbilişin kavram alanındadır. İncelenen ders ve çalışma kitabında eleştirel düşünme becerisinin gelişimini sağlayacak etkinliklere %40 oranında yer verilmiştir. İncelenen ders ve çalışma kitabında yalnızca 1 etkinlikte düşünme stratejilerinin kullanılmasına olanak verilmiştir. Bilgi işlemleme becerilerini, eleştirel düşünme becerilerini ve düşünme stratejilerini kapsayan üstbiliş kavramının giderek artan bir gelişim yaşadığı ve bireyin bilişsel, duyuşsal gelişimiyle doğru orantılı olarak geliştiği bilinmeli ve Türkçe ders ve çalışma kitaplarında öğrencinin düzeyine uygun etkinliklere yer verilmesi sağlanmalıdır.

Keywords

Abstract

In this study, the qualification cases for the development metacognitive skills in the 8th grade Turkish text and work books used in the 2012-2013 academic year in the province of Malatya will be questioned in the principles set by Yağmur (2011). The aim of the study is to make a new and functional example application which is supposed to contribute to this field in the light of the determinations of Yağmur (2011), apart from the purposes, methods and results repeated in examining the Turkish text and work books. Problem of paper 8. Class Turkish work books have included activities that will contribute to the development of metacognitive skills? This study is a descriptive research in the screening model on a composed structure. 181 of 257 activities in the studied workbook relate to the use and development of information processing skills. The development of the students' critical thinking skills is in the concept domain of metacognition. 40% of the activities that will provide the development of critical thinking skills in the text and work book studied are included. In the course and study book examined, only one strategy was used to think. The concept of metacognition, which includes information processing skills, critical thinking skills and thinking strategies, has been increasingly developed and developed in proportion to the cognitive and emotional development of the individual, and it should be ensured that the activities appropriate to the level of the student are included in the Turkish text and workbooks.

Keywords