İLKOKUL BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA KAYGILARI İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
Number of pages: 106-121
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Betimsel bir araştırma olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, ilkokul beşinci sınıf öğrencilerinin okuma kaygıları ile okuduklarını anlama becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Batman merkezde bir devlet ilkokulu ve Kocaeli/Darıcada bulunan bir devlet ilkokulundan toplam 355 beşinci sınıf öğrencisi örneklem grubunda yer almıştır. Araştırmada öğrencilerin okuma kaygılarını ölçmek amacıyla Çeliktürk ve Yamaç (2015) tarafından geliştirilen “İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeği”; öğrencilerin okuduklarını anlama beceri düzeylerini ölçmek amacıyla ise Yıldız (2010) tarafından ilkokul beşinci sınıf öğrencilerine yönelik geliştirilen “Okuduğunu Anlama Testi” ve öğrencilerin sosyo-demografik bilgilerini öğrenebilmek amacıyla bilgi formu kullanılmış, veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde öğrencilerin okuma kaygısı düzeyinin yüksekliğinin okuduğunu anlama başarı düzeyini azalttığı sonucuna varılmıştır. Araştırmada ayrıca öğrencilerin okuma kaygıları ve okuduklarını anlama başarı seviyeleri cinsiyet, anne, baba eğitim durumu, aile aylık geliri, beşinci sınıf boyunca kaç kitap okudukları değişkenleri doğrultusunda da araştırılmış, bulgular doğrultusunda çeşitli öneriler getirilmiştir

Keywords

Abstract

This study is conducted as a descriptive one and it aims to reveal the relation between the reading anxiety and ability of understanding in fifth grade students. For this purpose, 355 fifth grade students from two public schools at Batman center and Kocaeli/Darica were included to the sample group. The Reading Anxiety Measurement for Primary and Secondary School Students which is developed by Çeliktürk and Yamaç (2015) in order to measure the reading anxieties of students; Reading Comprehension Test developed by Yıldız (2010) in order to measure the success level of reading comprehension for students and a fact sheet to learn the socio-demographic information of students were used and the data was analyzed by using SPSS 22 package program. As a result of the analyzes, it has been concluded that the high level of reading anxiety for students has decreased the reading comprehension level. The study has also researched the reading anxieties and reading comprehension levels of students in accordance with the variables such as gender, father's and mother's education levels, monthly income of family and the number of books read during fifth grade. Various suggestions were made in accordance with findings.

Keywords


 • Altunkaya, H. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma kaygıları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

 • Anılan, H. (2004). Bazı değişkenler açısından okuduğunu anlama. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 90-102.

 • Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Barghchi, B. (2006). An ıntrospective study of l2 reading anxiety, Unpublished master’s thesis, Mashhad: Ferdowsi University.

 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

 • Brantmeier, C. (2005). Anxiety about L2 reading or L2 reading tasks? A study with advanced language learners. The Reading Matrix, 5 (2), 67-85.

 • Chen, M. L. (2007). Test anxiety, reading anxiety and reading performance among university english as second language learners. Master’s Thesis, Ming Chuan University.

 • Çeliktürk, Z. ve Yamaç, A. (2015). İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 14(1), 97‐107, (Online): http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline adresinden 12 Şubat 2016 tarihinde indirilmiştir.

 • Güngör, A. ve Açıkgöz, K. (2005). İşbirlikçi öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 354-378.

 • Grills-Taquechel, A. E., Fletcher, J. M., Vaughn, S. R., & Stuebing, K. K. (2012). Anxiety and reading difficulties in early elementary school: Evidence for unidirectional- or bidirectional relations? Child Psychiatry & Human Development, 43, 35–47. doi:10.1007/s10578-011-0246-1

 • Hadidi, E. and Bargezar, R. (2015). Investigating reading anxiety and performance on reading proficiency: A case of Iranian EFL learners. International Journal of Language and Applied Linguistics, 25, 50-57.

 • Harrıs, A. J. and. Sipay.E.R. (1990). How to Increase Reading Ability. (Ninth Edition). New York: Longman.

 • Karakuş Tayşi, E. (2007). İlköğretim 5. ve 8. Sınıf öğrencilerinin hikâye ve deneme türü metinlerindeki okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması (Kütahya ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Kuru-Gönen, İ. (2009). The sources of foreign language reading anxiety of students in a Turkish EFL context. 5. (WSEAS/IASME) Uluslararası Eğitim Teknolojileri (EDUTE, 09) Konferansında sunuldu, İspanya.

 • Küçük, S. (2002). Şehirleşme ve okuma anlama ilişkisi. Dil Dergisi, 117, 25-46.

 • Owens, M., Stevenson, J., Hadwin, J. A., & Norgate, R. (2012). Anxiety and depression in academic performance: An exploration of the mediating factors of worry and working memory. School Psychology International, 33, 433–449. doi:10.1177/0143034311427433

 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri 2, Ankara: Öncü Kitap.

 • Rajab, A. , Zakaria, W. Z. W. , Rahman, H.A., Hosni, A. D., Hassani, S. (2012). Reading anxiety among second language learners. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 66, 362 – 369.

 • Saito, Y., Horwitz, E. K. ve Garza, T. J. (1999). Foreign language reading anxiety. The Modern Language Journal, 83(2), 202-218. doi:10.1111/0026-7902.00016

 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9/16, 141-155.

 • Sellers, V. D. (2000). Anxiety and reading comprehension in Spanish as a foreign language. Foreign Language Annals, 33(5), 512-520.

 • Sidekli, S. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğretici ve öyküleyici metinlere göre okuduğunu anlama becerilerinin sınanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Sidekli, S. ve Buluç, B. (2006). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Kongre Kitabı. 156-167. Ankara G.Ü. 14–16 Nisan.

 • Temizyürek, F. (2008). The impact of different types of texts on Turkish language reading comprehension at primary school grade eight students. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 141-152.

 • Tınker, M. A. and McCullough, C. M. (1968). Teaching Elementary Reading. (Third Edition). New York: Appleton-Century-Crofts.

 • Tysinger, J. A., Tysinger, P. D., Diamanduros, T., & Earley, A. C, (2010). The affect of anxiety on the measurement of reading fluency and comprehension. Georgia Educational Researcher, 8(1), 1-13.

 • Uçgun, D. (2011). The Study in the Writing Anxiety Levels of Primary School 6, 7 and 8th Year Students in Terms of Several Variables. Educational Research and Reviews. 6(7) 542-547. Available online at http://www.academicjournals.org/ERR.

 • Ülper, H. (2010). Okuma ve anlamlandırma becerilerinin kazandırılması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma Motivasyonu ve Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Wang, J. H., & Guthire, T. J. (2004). Modeling the effect of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between U.S. and Chinese students. Reading Research Quarterly, 39, 2, 162-186.

 • Yaman, H. (2010). Writing anxiety of Turkish students: Scale development and the working procedures in terms of various variables. International Online Journal of Educational Sciences. 2(1) 267- 289.

 • Yaman, H. ve Süğümlü, Ü. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Ders Dışı Kitap Okuma Alışkanlıkları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 291-306.

 • Yıldız, M. & Ceyhan, S. (2016). “İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The investigation of 4th grade primary school students’ reading and writing anxieties in terms of various variables”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/2 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9370, p. 1301-1316.

 • Yıldız, N. ve Keskin, H. (2016). Ergenlik dönemindeki öğrencilerin dijital ve matbu okumaya karşı tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 344-361. DOI: http://dx.doi.org/10.17860/efd.82485

 • Yılmaz, B. (2012). Okuma alışkanlığının okul başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan (Yayına Hazırlayanlar: Özgür Külcü, Tolga Çakmak, Nevzat Özel), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

 • Zbornik, J., & Wallbrown, E. H. (1991). The development and validation of a scale to measure reading anxiety. Reading Improvement, 28, 2-13.

 • Zhao, A. (2009). Foreign language reading anxiety: Investigating English-speaking university students learning Chinese as a foreign language in the United States. Doctor of Philosophy, The Florida State University. Quarterly, 25/3, 375-406.

                                                                                                    
 • Article Statistics