İNGİLTERE'DEKİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE KONUŞAN İKİDİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE DİL VE KAVRAM GELİŞİMİNDE DRAMA TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ (NOTTİNGHAM)

Author:

Number of pages: 401-409
Year-Number: 2017-19

Abstract

Bu araştırmanın amacı, drama temelli eğitim programının Türkçe dil (dinleme ve konuşma becerileri) ve kavram gelişimi (zıt kavramlar) üzerindeki etkilerini İngiltere'deki Türkçe ve İngilizce konuşan ikidilli çocuklar üzerinde incelemektir. Araştırmanın modeli öntest, sontest tek gruplu desen olarak planlanmıştır. Bu araştırma hem nitel hem de nicel bir araştırmadır. Nicel araştırma modeli olarak ise drama eğitim programı sonrası yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. Katılımcılar, İngiltere'de 6-8 yaşları arasında (62-96 aylık) Nottingham bölgesindeki devlet okullara devam eden, Türkçe konuşan anne ve babalara sahip olan toplam 32 (17 kız - 15 erkek) çocuktur. Veri toplama araçları olarak, çocukların Türkçe kelimeleri tanınma düzeyini ölçmek için Peabody Resimli Kelime Konuşma Testi kullanılmıştır. Çocukların zıt kavramları tanıma düzeylerini ölçmek için ise Zıt Kavramlar Testi” kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde, bağımlı gruplar t testi analizi kullanılmıştır. Nicel verilerle ise Dramanın yöntem olarak kullanıldığı eğitim programı uygulandıktan sonra, çocuklarla bire bir görüşmeler yapılarak drama uygulamalarında neler hissettiklerine ilişkin bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Görüşmelerin değerlendirilmelerinde tipolojik analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, çocukların öntest ve sontest puan ortalamaları arasında önemli düzeyde sontest puanları lehine anlamlı düzeyde bir farklılık çıkmıştır. Çocukların drama uygulamaları sonrası sontest puanlarının oldukça yüksek olması uygulanan eğitim programının etkili olduğunu gösterebilir. Ayrıca çocuklar drama kavramına ilişkin olumlu duygu durumlarını ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the effects of drama based educational programme on Turkish language (listening and speaking skills) and concept development on Turkish-Engilish speaker children in the UK. As quantitative research method, pre-test post-test single group was planned. As qualitative research method, semi-structured interviews after the implementation of the drama based program. Participants were born in the UK, have got Turkish speaker parents, between the ages of 6-8 (62-96 months) total 32 (17 girls - 15 boys), whom attend state schools in Nottingham region. As data collection tools, Peabody Picture Vocabulary Speaking Test was used to measure the level of recognition of children's Turkish words and the Opposite Concepts Test” was used to measure children's levels of recognition of opposite concepts. In the analysis of qualitative data, t test analysis of dependent groups was performed. In the quantitative case, after Drama Educational Program was applied, children were interviewed individually to try to get information about what they felt about their drama practices and tried to find out the progress of speaking skills. A typological analysis method was used in the evaluation of the interviews. As a result, there was a significant difference between the average scores of the children's pretest-posttest scores. Children's posttest scores were high after drama applications. In addition, children expressed positive feelings towards drama.

Keywords