İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN ANADİL EĞİTİMİNE ETKİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim sistemimizdeki önemli sorunlardan birisi de yabancı dil öğretimidir. Ülkemizde yabancı dil öğretiminin yanında yabancı dille eğitim gibi farklı yöntemlerin de uygulandığı bilinmektedir. Uygulanan farklı yöntemlere rağmen okullarımızdaki yabancı dil öğretiminin amacına ulaşmadığı, ülke genelindeki ikinci dil bilme oranlarına bakıldığı zaman açıkça görülebilir. Eğitim sistemimizde yapılan son değişiklik ile 2. Sınıftan itibaren yabancı dil öğretimine başlanması kararlaştırılmış ve bu değişiklik uygulamaya konulmuştur. Günümüzde anadil eğitimi ile birlikte erken yaşta yabancı dil öğretiminin beraberinde bazı sorunlar doğuracağına yönelik düşüncelerin de ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu çalışmada Türkçe dersi öğretmenlerinin 2.sınıftan itibaren yabancı dil öğretimine başlanmasının anadil eğitimine etkileri ile ilgili görüşleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim Türkçe Öğretmenlerinin erken yaşta yabanı dil öğretimi hakkındaki görüşlerinden yola çıkarak erken yaşta yabancı dil öğretimin anadil-Türkçe eğitimine olumlu veya olumsuz katkılarını saptayarak konuya yönelik çıkarımlar yapabilmektir.Bu çalışmada görüşme metodu kullanılmış, görüşme esnasında katılımcılara uzman görüşü alınarak hazırlanmış altı sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini farklı illerde görev yapan 24 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir.Araştırma sonunda Türkçe öğretmenlerinin düşüncelerinin daha çok erken yaşta yabancı dil öğretiminin yanlışlığı yönünde olduğu, erken yaşta yabancı dil öğretiminin anadil eğitimini olumsuz etkileyebileceği, ülkemizde anadil eğitimine yabancı dil öğretiminden daha az önem verildiği, sağlam bir anadil eğitimi yapılmadan yabancı dil öğretiminin başarısız olabileceği şeklinde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ülkemizdeki yabancı dil eğitimine yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

One of the problems in our education system is foreign language teaching. In addition to foreign language teaching in our country, it is known that different methods such as foreign language education are applied. Despite the different methods applied, it can be clearly seen that the attainment of the foreign language teaching in the schools does not reach the aim if the second language learning rate across the country is taken into consideration. With the recent change in our education system, it has been decided to start foreign language teaching from the primary school and this change has been implemented. In recent years, thoughts of teaching foreign language and main language at the same time in early age will bring some problems are also seen.In this study, the opinions of Turkish teachers about the effects of starting foreign language teaching from primary school on their main language education are evaluated. The aim of this study is to determine the positive and negative contributions of foreign language teaching at early ages to Turkish education, starting from the opinions of primary school Turkish teachers about foreign language teaching at an early age. In this study, the interview method was used and a semi-structured interview form consisting of six questions prepared by experts was applied on participants during the interview. The sample of the research consists of 24 Turkish teachers working in different cities. The data gained from the participants were evaluated using the content analysis method.At the end of the research, the thoughts of Turkish teachers show that foreign language teaching is not appropriate in early age, negatively affecting main language education, giving less importance to main language education than foreign language education in our country and that foreign language teaching would fail without successful main language education. As a result of the research, various suggestions were made for foreign language education in our country.

Keywords