ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN ÇÖZÜMLEYİCİ PUANLAMA YÖNERGESİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Turkish Education
Number of pages: 131-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bir varlık olan insan gördüklerini, hissettiklerini, duygu ve düşüncelerini, hayallerini, çeşitli deneyimlerini başka insanlara aktarma gereği duymaktadır. Bunu gerçekleştirirken de sözlü ya da yazılı iletişimi kullanmaktadır. Etkili bir iletişim için bireylerin iletişim çeşitlerinin kurallarını bilmeleri ve bu kurallara uymaları gerekmektedir. Gerek ana dili gerek yabancı dil eğitiminde bireyin dili doğru ve etkili bir biçimde kullanması, anlatma becerisini geliştirmesi hedeflenmektedir. Anlatma becerisi olarak karşımıza iki alt beceri çıkmaktadır. Bunlar konuşma ve yazma becerileridir. Bireye tüm eğitim öğretim hayatı boyunca bu temel becerileri geliştirmesi için çeşitli olanaklar sunulmakta, dil dersleri planlanmaktadır. Öğretim programları doğrultusunda hazırlanan etkinlikler bu becerilerin kazandırılmasında etkili bir rol oynamaktadır. Duygu, düşünce ve hayalleri doğru bir şekilde yazılı olarak karşı tarafa aktarmanın çeşitli kuralları ve zorlukları vardır. Metinleştirme sorunları yazma eyleminde en önemli güçlük olarak belirmektedir. Öğrencilere yazma kuralları ve metinleştirme ilkeleri aktarılmakta, uygulamaları için de çeşitli ortamlar hazırlanmaktadır. Gerek ilköğretim gerekse ortaöğretim süreçlerinde yeterince Türkçe (Sözlü Anlatım, Yazılı Anlatım, Dil ve Anlatım) dersi almış olan üniversite birinci sınıf öğrencilerinin hangi lisans programına yerleşirse yerleşsin yazılı anlatım becerilerinin yeterince gelişmiş olması beklenir. Bu araştırmanın amacı, Arı (2008) tarafından geliştirilen çözümleyici puanlama yönergesini kullanarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı Ordu Üniversitesi ‘Türk Dili I: Yazılı Anlatım’ dersini alan birinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin ölçülmesidir. Yönerge metinleri ‘dış yapı’, ‘dil ve anlatım’, ‘düzenleme’ özellikleri bakımından değerlendirir. Çalışmada betimsel tarama yöntemine başvurulmuş, öğrencilerin anahtar sözcükler doğrultusunda yazmış olduğu öyküleyici metinler dört alan uzmanı tarafından puanlanmıştır. Araştırmada ayrıca yazılı anlatım sürecindeki metinleştirme sorunlarına da değinilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Human as a social being needs to transfer what s/he sees, feels, thinks or dreams and his/her various experiences to other people. In doing so, he either uses written or verbal communication. For effective communication, individuals need to know and comply with the rules of communication types. Both in native language education and in foreign language education, the individual is expected to use the language accurately and effectively and to improve his/her narrative skills. As narrative skills, there appear two sub-skills. These are speaking and writing skills. The individual is offered a variety of opportunities to improve these basic skills throughout his/her entire education and training life and language lessons are scheduled. The activities prepared in parallel to the curricula play an effective role in the acquisition of these skills. There are various rules and difficulties in transferring feelings, thoughts and dreams to the other side with accurate fluency in writing. Problems of textualization appear as the most important difficulties in writing activity. Writing rules and principles of textualization are instructed to students and various environments are prepared for their activities. The written narration skills of first grade graduates who have taken sufficient Turkish language courses (oral narration, written narration, language and narration) in primary education or secondary education processes are expected to be sufficiently developed even whichever graduate program they have ever replaced. The purpose of this research is to measure written narrative skills of first grade graduate students who take the course ‘Turkish Language I: Written Expression’ at Ordu University in 2016-2017 academic year by using the analytical scoring directive developed by Arı (2008). The directive evaluates the texts in terms of external structure, language and narration, editing features. In this study, descriptive survey method was used and the narrative texts written by the students using keywords were evaluated by four field experts. In the study, in addition, the problems of textualization in written narration process have been tried to be mentioned.

Keywords