ZEYNEP CEMALİ’NİN PATENLİ KIZ ROMANININ ÇOCUK EDEBİYATININ TEMEL ÖGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 273-283
Year-Number: 2017-19

Abstract

Çocukların kişilik gelişiminde edebiyat önemli bir rol oynamaktadır. Çocuklar için yazılan edebî metinler, bir yandan eğitici bir kimlik taşırken bir yandan da çocukların estetik anlayışını geliştirerek, seçiciliği çocuğun iç dünyasına yerleştirmeyi hedefler. Çocukların ilgi ve zevkle okudukları edebiyat eserlerinin başında hikâye ve romanlar gelmektedir. Çocukların okuma alışkanlığı ve zevkinin gelişmesinde, olayların sebeplerini açıklayan bilgilerin, yorumların elde edilmesinde hikâye ve romanların önemi büyüktür. Hikâye ve romanlar çocukların sınırlı hayat tecrübelerini zenginleştirir, çeşitli insan tipleri üzerinde düşünmelerini sağlar. Bu bağlamda çocukların içinde yaşadıkları topluma ve kültürel ortama uyum sağlamalarını kolaylaştırır.Bu çalışmada son dönem önemli çocuk edebiyatı yazarlarından Zeynep Cemali’nin Patenli Kız romanı çocuk edebiyatının temel ögeleri olan biçim, içerik, dil ve anlatım yönünden incelenmiştir. Çalışma betimsel olup doküman incelemesi yöntemiyle hazırlanmıştır. Araştırma sonuçları, romanın biçim özellikleri olan boyut, kağıt, sayfa düzeni, yazım ve noktalama, resimleme yönünden yeterli olduğunu; içerik özellikleri olan konu, ana fikir, olay, kahramanlar, yer ve zaman, anlatıcı, iletiler yönünden hitap ettiği çocuklara uygun olduğunu; dil ve anlatım özellikleri içinde yer alan atasözleri hariç deyimler, benzetme ve ikilemeler yönünden çocuk okurlara dil sevgisi, dili doğru kullanma becerisi kazandırma; kelime hazinesini geliştirme bakımından yeterli olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda Türkçe ders kitaplarında, Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma amacına yönelik olarak bu eserden faydalanılabilir. Yazarın incelemeye çalıştığımız çocuk romanı günümüz çocuk ve insan ilişkilerini yansıtması bakımından önemlidir. Gittikçe küreselleşen dünyada evrensel ve geleneksel değerleri benimsemiş, bu değerlerden aldığı güçle kendisini geliştirmiş nesillerin yetişmesi için bu tür romanlara ilk ve ortaokullarda daha sık yer verilebilir.

Keywords

Abstract

Literature plays an important role at children's personality development. Literal texts which written for children on the one hand carry an educational identity on the other hand develop children's esthetics intelligence and by this they aim to place selectivity into the inner world of children.Stories and novels are the leading of literary works that children read with interest and pleasure . In the development of children's reading habits and enjoyment, stories and novels have a big importance to getting the knowledge and explanations of the causes of events. Stories and novels enrich children's limited life experiences and allow them to think about various types of people. In this context, it makes it easier for children to integrate into their collective and cultural environment.In this study, Zeynep Cemali's novel The Girl with Roller Skater was examined in terms of form, content, language and expression, which are the basic elements of children's literature and she is one of the important authors of the last era's children’s literature.The study is descriptive and has been prepared by document examination method. The results of the research show that the form features of the novel are sufficient in terms of size, paper, page layout, writing and punctuation however the artifact is lacking in painting; content features such as subject, main idea, event, hero, place and time, narrator, message are appropriate for the level of children; gaining love of language and correct use of language to the child readers except proverbs, idioms, analogies and dilemmas which are in characteristics of language and expression ; is enough to improve the vocabulary.In this context, Turkish textbooks can benefit from this work for the purpose of correct, beautiful, effective use of Turkish.The writer's child novel that we try to examine is important in terms of reflecting contemporary child and human relationships.Such novels may be included more frequently in primary and secondary schools in order to raise generations who have adopted universal and traditional values in an increasingly globalizing world and have developed themselves with the strength they have acquired from these values

Keywords