TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DERS PLANI HAZIRLAMADAKİ YETERLİKLERİ (HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2017-20
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 67-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ders planı, “bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konunun öngörülen amaçlarını, ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç ve gereçlerini, değerlendirme yollarını belirten ve önceden ilgili öğretmen ya da öğretmenlerce hazırlanan plan” (Oğuzkan, 1981: 50) olarak tanımlanmaktadır. Ders planı hazırlama becerisi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretmen yeterliklerinde ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı “Öğretim İlke ve Yöntemleri” ile “Öğretmenlik Uygulaması” ders içerikleri kapsamında yer almaktadır (MEB, 2008a; YÖK, 2007). Bu bağlamda araştırmada, 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim-öğretim yıllarında İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin “Öğretmenlik Uygulaması” dersi kapsamında hazırlamış oldukları ders planlarının biçim ve içerik olarak değerlendirilmesi ile bu bölümler arasındaki tutarlılığın belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, doküman incelemesi yöntemiyle 277 ders planından elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ders planlarının biçimsel olarak önemli eksikliklerinin olmadığı, içeriğin düzenlenmesinde kimi sorunlar yaşandığı, biçim ve içerik bölümleri arasında genel bir tutarlık sağlandığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Lesson plan is defined as a plan that indicates one or several lesson’s purpose, base lines, related experiments, discussion questions, assignments, application studies, class equipments, evaluation ways and it is prepared by the teacher or teachers (Oğuzkan, 1981: 50). Lesson plan preparation skill is stated in teacher competencies that are published by the Ministry of National Education and Turkish Teaching Undergraduate Programs’ course content in “Teaching Principles and Methods” and “Schools Teaching Practice” prepared by Council of Higher Education (MEB, 2008a; YÖK, 2007). In this context, the purpose of this study was to evaluate and determine the consistency between the form and content of the lesson plans which were prepared by pre-service teachers. The sample of the study was senior students studying at Istanbul University, Hasan Ali Yucel Education Faculty, Department of Turkish Teaching within the 2015-2016 and 2016-2017 educational years.In the study, 277 lesson plans were analyzed by using content analysis method. The results indicated that the teaching plans did not have significant lacks in terms of form. Even though the students had some problems in designing the content, they were able to maintain a consistency between form and content parts of the lesson plans.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics