YAZMA BECERİSİNDE ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİNİN YAZMAYA YÖNELİK TUTUM VE MOTİVASYONLA İLİŞKİSİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2017-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 383-422
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, yazma becerisinde öğrenci özerkliğinin yazmaya yönelik tutum ve motivasyonla ilişkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bir diğer amacı da yazma becerisine öğrenci özerkliği ile yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Çalışma grubundaki öğrencilerle öğrenci özerkliği becerisi kazandırmaya yönelik etkinlik uygulamaları ve öğrenci özerkliği temelinde yazma becerisi uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması kapsamında gerçekleştirilmiştir. Eylem araştırması, uygulamaya ve sürece dayalı eğitim çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir nitel araştırma desenidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde, tesadüfi örneklem yoluyla seçilen ve bir devlet ortaokulu olan Kazım Karabekir Ortaokulunun 7. sınıfında öğrenim gören öğrenciler arasından gönüllülük ilkesine göre seçilen 25 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçlarını; etkinlik uygulamaları, öğrenci yazıları, araştırmacı gözlemi ve öğrenci günlükleri oluşturmaktadır. Öğrenci özerkliği becerisi kazandırmaya yönelik etkinlikler ve öğrenci özerkliği temelinde yürütülen yazma becerisi uygulamaları sonucunda ortaya çıkan yazılar, nitel çözümleme tekniklerinden içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada içerik analizi türlerinden kategorisel analiz kullanılmıştır. Araştırmacı gözlemleri ve öğrenci günlükleri, nitel çözümleme tekniklerinden betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Öğrenci özerkliği becerisi kazandırmaya yönelik etkinlik uygulamaları ve öğrenci özerkliği temelinde gerçekleştirilen yazma becerisi uygulamaları ile öğrencilerin öğrenci özerkliği becerilerinin geliştiği, yazmaya yönelik tutumu ve motivasyonunun arttığı, yazma becerilerinin geliştiği sonuçlarına ulaşılmış ve yazma becerisi ile öğrenci özerkliği arasında, yazmaya yönelik tutum ve motivasyon açısından olumlu bir ilişkinin varlığı ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

This research is done to demonstrate the relation of learner autonomy with writing attitude and motivation in writing skills. The other purpose of this research is gaining a new perspective for writing skills with learner autonomy. Activity applications for gaining learner autonomy skills and writing skills exercises based on learner autonomy is fulfilled with the students in the study group. The research is done by qualitative investigation designs concerning action research. Action research is a kind of research often used in research related with practice and duration in qualitative research design. The study group of this research consists of 25 students of 7th grade students attending the state school called Kazım Karabekir Secondary School who were voluntarily chosen by the random sampling method in Istanbul, Kadıköy district in 2014-2015 educational year. The data of this research consists of activity appliances, pupils’ compositions, researcher’s observation, and pupil’s diary. The qualitative data was gained by content and descriptive analysis techniques. The compositions for obtaining data on learner autonomy skills were analyzed by content analysis. In this research, category analysis was used amongst the kinds of content analysis. This research was sorted out through researcher’s observation and pupil’s diaries and descriptive analysis in qualitative analysis techniques. With activity applications for gaining learner autonomy skills and writing skills exercises based on learner autonomy, learner autonomy skills of students increased, attitude towards writing of students increased, students’ motivation for writing increased, writing skills of students increased and there is a positive relationship between writing skills and student autonomy in terms of attitude towards writing and motivation.

Keywords