MÜZİKLİ YARATICI DİNLEME ETKİNLİKLERİNİN YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, müzikli yaratıcı dinleme etkinliklerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi başarılarına ve dinlemeye olan tutumlarına katkısını ölçmeye yönelik deneysel desenli bir araştırmadır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu olarak yürütülmüştür. Araştırmanın uygulama süresi 4 hafta etkinlikler, birer hafta test uygulamaları olmak üzere 6 haftadır. Çalışmanın uygulaması 2015-2016 eğitim öğretim yılı Adana ilinin Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Sakarya Ortaokulu 7. sınıf öğrencileridir. Deney ve kontrol grupları arasında Türkçe dersi ve genel not ortalamaları bakımından denklik saptanmış; bu öğrencilere dinlediğini anlamaya yönelik Bilgilendirici Metin Başarı Testi, Öyküleyici Metin Başarı Testi ve Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Çalışma sürecinde deney ve kontrol grubu öğrencilerine Öyküleyici Metin Başarı Testi, Bilgilendirici Metin Başarı Testi ve Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği testleri ön test-son test şeklinde uygulanmıştır. Uygulanan testler sonucunda elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmıştır. Araştırmada parametrik olmayan (non-parametrik) testler kullanıldığından deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı testleri, dinlemeye yönelik tutum ön testleri ve son testleri arasındaki ilişkiyi belirlemede (iki grup karşılaştırılmasında) Mann Whitney U-Testi, deney grubunun ön test ve son test puanları arasındaki ilişkiyi ve kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasındaki ilişkiyi analiz etmede Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Sonuçta, müzikli yaratıcı dinleme etkinlikleri uygulanan deney grubu öğrencilerinin, mevcut programa göre dinleme çalışmaları yapılan kontrol grubu öğrencilerine göre dinlediğini anlama puanlarının daha yüksek çıktığı ve aradaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin dinlemeye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanlar arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Müzikli yaratıcı dinleme etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin dinleme becerilerinin ve dinlemeye yönelik tutumlarının gelişmesine katkı sağladığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study is an experimental investigation evaluating the degree of contribution of musical creative listening activities on listening success and listening attitudes of seventh grade secondary school student. The research was conducted as pre-test and post-test with control group. The period of investigation was 6 weeks, as 4 weeks of activities and application of each test for one week. The study group comprises seventh grade students attending Seyhan Sakarya secondary school in Adana city in 2015-2016 academic year. Comparibility between the experimental and control groups was deduced in terms of Turkish language and cumulative grade point average. The Expository Text Achievement, Narrative Text Achievement and Listening Attitude Scale tests were administered to evaluate the listening comprehension of the students. For this purpose, Narrative Text Achievement, Expository Text Achievement and Attitude Scale towards listening tests were applied as pre-test/post-test to the experiemental and control groups students. SPSS program was utilized in the analysis of numerical data obtained as a results of applied tests. In the research, due to non parametrical data, Mann Whitney U Test was utilized to determine the relation between the success and listening attitude pre-test/post-test of experimental and control groups students (the comparison of two groups). On the otherhand, Wilcoxon Test was applied to figure out the relation between pre-test/post-test points of experimental and control groups. At the end of the study it was determined that the experimental group students, subjected to musical creative listening activities, had higher points in listening comprehension tests than the control group students and the difference was statistically meaningful. Additionally, a meanlingful difference in listening attitude scale between experimental and control groups students was detected in the favour of experimental group. Finally it was found that the musical creative listening activities resulted in the developement of listening success and listening attitude scale of secondary school students.

Keywords