8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OLUMLU MESAJLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 300-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ders kitabı, öğrencinin gelişim özelliklerine ve düzeyine uygun olarak hazırlanmış metinlerden oluşan, öğretim programlarının ilkeleri doğrultusunda hazırlanan ve içerdiği bilgileri öğrenciye sunan öğrenme- öğretme materyalidir. Öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan ders kitabı, öğretim programlarında yer alan kazanımların gerçekleştirilmesini sağlayan, öğretmen ve öğrencilerin en sık kullandığı önemli bir araçtır. Ders kitapları, programda yer alan konulara ait bilgileri sıralı ve doğru bir biçimde öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanır. Özellikle metinden öğrenmede önemli rol oynayan ders kitapları öğretim programlarının uygulanışını da önemli ölçüde kolaylaştırır. Türkçe ders kitaplarındaki metinlerden olumlu mesajlar vermeleri beklenir. Bu çalışmanın amacı 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin verdikleri olumlu mesajları tespit etmek, etkinliklerin bu mesajları buldurmaya yönelik olup olmadığını belirlemektir. Bu çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Belgesel tarama belli bir amaca dönük olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsar. Metinlerdeki olumlu mesajların tespit edilmesi öğrenciye olumlu davranışlar kazandırılması açısından önemlidir. Türkçe ders kitaplarındaki olumlu mesajlar sorularla ve etkinliklerle pekiştirilmelidir. Çocuğun bu mesajları içselleştirmesi için gereken etkinlikler ders içinde ve ders dışında yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

The course book is learning-teaching material that consists of texts prepared in accordance with the developmental characteristics and level of the student, prepared in line with the principles of the curriculum and presenting information on students. The course book, an integral part of the teaching process is an important tool that used teachers and students most frequently enabling the achievements of the curricula. Course books are prepared in order to ensure that students learn on their own in an orderly and accurate way. Especially course books that play an important role in learning from texts also make the implementation of teaching programs considerably easier. It is expected that they will give positive messages from texts in Turkish course books. The purpose of this study is to determine the positive messages given by the texts in the 8th grade Turkish course book and to determine whether the activities are aimed at finding these messages. This study is a descriptive study in the screening model. Documentary screening method was used in the research. Documentary screening involves finding, reading, grading and evaluating resources for a specific purpose. Identification of positive messages in texts is important for students to gain positive behaviors. Positive messages in Turkish course books should be reinforced with questions and activities. The required activities should be done in and out of the classroom so that the child can internalize these messages.

Keywords