2006, 2015 VE 2017 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2017-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Number of pages: 119-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe dersi bireye verilecek eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde milli kimlik kazandırmak, kültürel benlik oluşturmak adına büyük önemi olan bir derstir. Türkçe dersinde öğrenciye hayatının her alanında kullanma zorunluluğu duyacağı anlama ve anlatma becerileri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri dil bilgisi kuralları bütünü içerisinde kazandırılmaya çalışılır. Bunu yaparken eğitimin kolaydan zora, yaparak yaşayarak öğrenme ilkeleri de göz önünde bulundurulmalı ve beceriler bireye birbiri ile ilişkilendirilmiş halde sunulmalıdır. Türkçe derslerine dair bu süreci öğretim programları düzenler. Cumhuriyetin ilanından itibaren pek çok öğretim programı uygulanmıştır. Bu programlar farklı araştırmacılarca ele alınıp incelenmiştir. 2017 Yılı Türkçe Öğretim Programı (1-8. Sınıflar)’nın yayımlanması ile bu programın da geçmişteki programla ele alını değerlendirilmesi gerekliliği bu çalışmayı oluşturmuştur. Programın incelenmesi uygulayıcılara ve alan uzmanlarına katkı sağlayacaktır. Araştırma kapsamında betimsel yöntem kullanılacaktır. Tarama modelleri, bir durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlar (Karasar, 2006: 77). Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında kullanılan yatay, dikey, problem çözme, ve örnek olay yaklaşımları bulunur. Yatay yaklaşımda, farklı durumlara ait unsurlar her biri ayrı ayrı paralel bir şekilde bir bütün olarak incelenir (Şahin,2007). Bu çalışmada, yatay yaklaşım çerçevesinde 2015 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar), 2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8.Sınıflar) Öğretim Programı, 2017 Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programları ders özelliği açısından çeşitli yönlerden karşılaştırılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Turkish lessons will be given to the individual education and training activities, cultural national identity within the ego is a lesson of great significance on behalf of create. Every aspect of his life in the Turkish students will be obliged to use the understanding and skills to tell in listening, speaking, reading and writing skills in grammar rules as a whole, and other handcrafts. When you do this, by making education easier by learning from policies will also need to be considered and should be presented in individual skills associated with each other. This process of Turkish lessons programs. Many from the proclamation of the curriculum. These programs have been studied for different researchers addressed. 2017 Year Turkish Curriculum (1-8. Classes). The publication of this program with classes also dealt with the evaluation of past program has created this work you do not lose the necessity. This study to contribute to the investigation of adopters and area professionals.The scope of research descriptive method will be used. Screening models, has a condition with which aims to describe (Karasar, 2006:77).Comparative education research is used in a horizontal, vertical, problem solving, and case study approach. Horizontal approach, belongs to the state of the different elements in parallel, each one individually is examined as a whole (Şahin, 2007). In this study, within the framework of the horizontal approach 2015 Primary Turkish Courses Curriculum (1-8. Classes), 2006 Primary Turkish Courses (Classes 6, 7, 8) Curriculum, 2017 Turkish Course (1-8.Classes) Curriculum feature of various aspects of the comparison.

Keywords