POSTYAPISALCI KURAM ÇERÇEVESİNDE GEORGE ORWELL’İN HAYVAN ÇİFTLİĞİ ÜZERİNE METİN ANALİZİ

Author:

Number of pages: 43-52
Year-Number: 2017-21

Abstract

Söylem ve metin analizleri sosyal bilimlerde ve özellikle sosyoloji disiplini içerisinde son yıllarda oldukça çalışılan bir konudur. Genelde metin ve söylem analizleri yapısalcı, postyapısalcı ve hermenötik kuramlar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kuramlar, belli bir metnin analiz edilmesinde dizge, özne, nesne, iktidar, yapıbozum gibi önemli elementleri içermektedir. Bahsedilen kuramlara ve kuramların elementlerine uygun olarak bu çalışma George Orwell’in Hayvan Çiftliği romanı üzerine metin analizlerini içermektedir. Çalışmaya İletişim Fakültesi öğrencileri (N= 74) katılmıştır. Katılımcılara 6 hafta söylem ve metin analizi ile ilgili kuramlar anlatıldıktan sonra Hayvan Çiftliği ile ilgili iki alt sorudan oluşan tek bir soru sorularak katılımcılardan metni analiz etmeleri istenmiştir. Katılımcıların yazdıkları metinler, tümevarım içerik analizi ile belli kavramlar çıkartılmıştır. Toplamda 30 kavram çıkartılarak kümeleme analizi ile 10 kavrama indirgenmiştir. Çalışmanın sonucu katılımcıların metni analiz ederken daha çok postyapısalcı kuramı kullandıklarını göstermektedir. Katılımcıların çoğu romanın metin analizin iktidar ve iktidar ilişkileri kavramlarına dayanarak yorumlamışlardır. Diğer katılımcılar ise metni daha çok yapısalcı kuram çerçevesinde anlatarak romandaki sistemi analiz etmiştir.

Keywords

Abstract

Discourse and text analysis have been a subject of considerable work in the social sciences and especially in the discipline of sociology in recent years. In general, text and discourse analyses are carried out within the framework of structuralist, poststructuralist and hermeneutical theories. These theories contain important elements such as system, subject, object, power, and deconstruction in the analysis of a certain text. In keeping with the elements of theories and theories mentioned above, this study contains the text analysis of George Orwell's Animal Farm novel. The undergraduates (N=74) majoring in Communication Sciences participated in the study. The participants were taught the theories of discourse and text analysis and were asked to analyze the text by asking a single question consisting of two sub-questions about Animal Farm. Participants' written texts were analyzed through inductive content analysis, and thus certain concepts were derived from the data. In total, 30 concepts were elicited and 10 of them were formed by clustering analysis. The results of the study show that the participants use more poststructuralist theory in analyzing the text. Most of the participants interpreted the text based on the concepts of power and power relations of text analysis. The other participants, on the other hand, analyzed the system in the novel by describing the text more in the framework of structuralist theory.

Keywords