İKİ FARKLI DİLİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TEMEL SEVİYE DERS KİTAPLARININ DİNLEME ETKİNLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2017-20
Number of pages: 328-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil, insanoğlunun kullandığı en etkili iletişim aracıdır ve dil kullanımı dört temel beceri üzerinden şekillenir. Bunlar; okuma, yazma, dinleme ve konuşmadır. Dinleme becerisi bireyin ilk öğrendiği ve en çok maruz kaldığı beceridir. Buna rağmen dil öğretiminde, okuma, yazma ve konuşma geliştirilebilir bir beceri olarak görülürken ne yazık ki dinleme becerisi çoğunlukla bireyin önceden edindiği bir beceri olarak görülerek geri plana atılmıştır. Bu nedenle dil öğretimi üzerinde en az çalışma yapılan alanın “ dinleme’’ olduğu söylenebilir.Yabancılara Türkçe Öğretiminde en sık kullanılan materyallerden biri de ders kitaplarıdır. Ders kitaplarında okuma, yazma ve konuşma etkinliklerinin yanında dinleme etkinliklerine de yer verilmektedir. Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti A1 seviye öğrenci ders kitabı ile yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde kullanılan New English File temel seviye kitabının dinleme etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Söz konusu kitaplardaki dinleme etkinlikleri Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde temel seviye dinleme becerileri için belirlenen ölçütlere uygunluğu, dinleme etkinliklerinin diğer temel becerileri destekleyip desteklemediği, dinleme sürecinde hangi etkinliklere yer verildiği ve dinleme etkinliklerinin kültürel öğeler içerip içermediği üzerinde durulmuştur. Çalışmada, her iki ders kitabının ünitelerinde yer alan dinleme etkinliklerinin incelenip karşılaştırılmasıyla elde edilen verilerden hareketle geliştirilen önerilerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik ders kitaplarının daha nitelikli bir şekilde hazırlanmasına katkı sunması umulmaktadır.

Keywords

Abstract

Language is the most effective communication tool humans use and the usage of the language is shaped on four basic skills. These are reading, writing, listening and speaking. Listening ability is of the first learning and the most exposed ability of the individual. In teaching a language, while reading, writing and speaking are seen as improbable abilities, unfortunately listening is mostly seen as an ability acquired before so it has been pushed aside. As a result of this, it can be said that the least studied field is listening.In teaching Turkish to foreigners, one of the most used materials is course books.Besides reading, writing and speaking activities, listening activity is included in the course books. In this study, Yunus Emre Institution Turkish Teaching Set Prepared For Basic Level Course Book and New English File Elementary English Course Book were compared in terms of listening activities.In these two course books, it was focused on the convenience of specified criterias for A1 basic level listening skills taken place in the Common European Framework of Reference for Languages. It was also focused on whether the listening activities support other basic skills, which activities were used during listening process and whether cultural items are taken place in listening activities.It is hoped that a more qualified preparation of the course books contribute to teaching Turkish as a foreign language.

Keywords