DİLBİLİMSEL VE GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLA ALMANCA, İTALYANCA VE TÜRKÇE DERGİ REKLAMLARINDA ÇOK KATMANLILIK ANALİZİ

Author:

Number of pages: 316-330
Year-Number: 2017-21

Abstract

Günümüzde gelişen teknoloji ve bilim sayesinde, karşılaştığımız metinlerin çoğu, tek katmanlı dilsel yapılar yerine, farklı gösterge sistemlerinden dil (yazılı ve/veya sözlü), görüntü (sabit ve/veya hareketli), ses, müzik ve tipografi (sabit ve/veya hareketli) katmanlarının bir arada kullanılabildiği ve anlam üretiminde her bir katmanın farklı bir rol üstlenerek birbirini tamamladığı çok katmanlı yapılar olarak görülmektedir. Çok katmanlı metinler arasında dilbilim ve göstergebilimin en sık inceleme nesnesi yaptığı türlerden biri reklamlardır. Reklamlar dilbilim ve göstergebilim alanında, üretimi ve yayılımı kitle iletişim araçlarına bağlı olan, uygun dilsel, görsel ve hatta işitsel göstergeleri kullanarak belli bir hedef kitleyi belirli bir ürün ya da hizmeti satın alması konusunda ikna etmeyi amaçlayan çok katmanlı metinler olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı Almanca, İtalyanca ve Türkçe basılı reklamları çok katmanlılık yaklaşımı kapsamında dilbilimsel ve göstergebilimsel yöntemlerle karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Yapılan çözümlemeden hareketle bu makalede her üç dilde hazırlanmış bu çok katmanlı metinler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulacaktır. Bu araştırmada bütünce olarak 2016 yılında Almanya, İtalya ve Türkiye’de yayınlanan Cosmopolitan, Silhouette Donna ve Elele adlı aylık kadın dergilerinden alınan kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Vichy markasına ait krem ve serum reklamları kullanılmıştır. Bütüncede yer alan bu reklamların analizinde Angelika Hennecke (1999), Nina Janich (2010) ve Hartmut Stöckl (2011) tarafından geliştirilen çözümleme modellerinden yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

With the rapid advance of science and technology, texts are no longer seen as monomodal structures, which only include verbal messages, but as multimodal structures, which combine different semiotic resources such as language (written and/or spoken), image (still and/or moving), music, sound and typography (still and/or moving). Therefore multimodal texts offer different resources and potentials for meaning making. Advertisements are one of the most analyzed multimodal text types in the fields of linguistics and semiotics. In linguistics and semiotics advertisements are defined as multimodal texts, which are transmitted by mass media and which use verbal, visual and auditory resources to convince a specific target group to buy a specific product or service. The aim of this paper is to analyze German, Italian and Turkish print advertisements moving towards a multimodal oriented method, which is based on text semiotics and text linguisitics. This article also presents the similarities and differences between these multimodal texts in three different languages. The corpus is compromised of cosmetic advertisings of cream and serum products, that are produced by Vichy brand. The analyzed advertisements were published in German, Italian and Turkish issues of the women’s magazines Cosmopolitan, Silhouette Donna and Elele. The analysis is based on multimodal oriented text semiotic and text linguistic models of Angelika Hennecke (1999), Nina Janich (2010) and Hartmut Stöckl (2011).

Keywords