BASILI SÖZLÜKLERİN VE TÜRK DİL KURUMU ÇEVRİMİÇİ SÖZLÜKLERİN ÖĞRETİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 182-198
Year-Number: 2017-21

Abstract

Söz varlığının öğrencilerin dil becerilerini geliştirmede ve akademik başarılarını artırmada önemli bir katkısı vardır. Teknoloji, eğitimin her alanında olduğu gibi “söz varlığı geliştirme” alanında da kullanılan materyalleri değiştirip çeşitlendirmektedir. Öğretim ortamlarının da bu değişime ayak uydurması gerekmektedir. Çalışma, Türkçe öğretmenlerinin eğitim öğretim ortamlarında, öğrencilerin söz varlıklarını geliştirme sürecinde, basılı sözlükleri ve İnternet ortamında yayımlanan TDK sözlüklerini kullanma durumlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Var olan bir durumu betimlemek amacıyla yapılan araştırmada tarama modeli kullanılmış, Samsun ilinde görev yapan 20 Türkçe öğretmeniyle görüşme yapılmış, elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, basılı sözlüklerin taşınma güçlüğü, içeriklerinin yetersiz oluşları nedenleriyle söz varlığı geliştirme sürecinde kullanılamadığı, İnternet ortamında hizmet sunan TDK sözlüklerinin ise yeterince tanınmadığı ve eğitim-öğretim ortamında kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Vocabulary has a significant contribution to improve students’ language skills and enhance their academic achievement. Technology changes and diversifies the materials used in the field of vocabulary development as it is in every field of education. Instructional environments also need to keep pace with this change. The aim of the study is to determine the Turkish teachers 'use of Turkish Language Association dictionaries, printed dictionaries and the ones on internet in education and training environments during students' vocabulary development process. In order to describe an existing situation, a screening model was used. Interviews were made with 20 Turkish teachers working in Samsun and the obtained data were analysed by the content analysis method. As a result of the research, it has been determined that printed dictionaries are not used in the vocabulary development process due to the difficulty of moving, and inadequate content. Also it was found that Turkish Language Association vocabulary providing services on internet is not well recognized and not used in educational environment.

Keywords