MASAL BİRLEŞTİRME ETKİNLİĞİ İLE YARATICI YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 250-265
Year-Number: 2018-22

Abstract

Türkçe Öğretim Programı'na göre yazma becerisinin geliştirilmesinde amaç; öğrencilerin duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından yararlanarak yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmalarıdır. Öğrencilerin yazma alışkanlığı kazanmaları ve yazma becerilerini geliştirmeleri de amaçlanmaktadır. Öğrencilerin yazma becerisini kazanmalarında onların bazı türlerle yaratıcı yazma çalışmaları yapmaları da öğrencilerin birçok kazanım elde etmeleri adına önemlidir Yaratıcı düşünme sürecinde öğrencilerin hem dili hem de yazma becerisini geliştirmeye yarayan birçok tür bulunmaktadır. Bunlardan biri de masaldır. Bu çalışma kapsamında seçilmiş olan masalların, öğrenciler tarafından yaratıcı yazma becerisiyle yeniden ortaya konması amacından hareketle ortaya çıkan alt problemlere cevaplar aranmıştır. Masal birleştirme etkinliğinin uygulandığı yaratıcı yazma dersleriyle ilgili sınıf düzeyine göre farklılıklara bakılmıştır. Çalışma, Malatya Yazıhan Durucasu İmam Hatip Ortaokulu 2016-2017 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde 5., 6. ve 7. sınıfa devam eden 46 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırma, uygulama esnasında, masalları birleştirmeleri için öğrencilere okunan ve anlatılan 12 masalla sınırlandırılmıştır. Çalışma kapsamında verilerin elde edilmesi aşamasında dört masal grubu oluşturulmuş ve veriler Yaratıcı Yazma Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi doğrultusunda değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda öğrencilerin kendi yazdıkları masal metinlerinde; yeni başlık oluşturdukları, yeni karakterler yarattıkları, kahramanlara yeni isimler verdikleri, karakterlerin özelliklerini değiştirdikleri, karakterler arası yeni ilişkiler kurdukları, kahramanlar arası rol değişimi yaptıkları, olayları yeniden kurguladıkları, olaylar arasında bağ kurdukları, farklı mekânlar kullandıkları, mekânın özelliklerini değiştirdikleri, özgün ifadeler kullandıkları, kendi yaşantılarıyla ilişkilendirdikleri, atasözü ve deyimleri uygun durumlarda kullandıkları, benzetme ve diğer sanatlara yer verdikleri, orijinal ifadeler kullandıkları, sıra dışı düşünce ortaya koydukları, sentez yapabildikleri, gerilim ve heyecan kattıkları tespit edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, sınıf düzeyi bağlamında öğrencilerin gelişme kaydettikleri sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara ilişkin verilerin analizi çalışma içinde ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Keywords

Abstract

According to Turkish Teaching Programme, the purpose of developing writing skills is expressing emotions, thoughts, imaginations, plans and impressions in accordance with written expression rules by utilizing language oppurtunities. Encouraging to acquire writing habits and developing writting skills of students were also intended. Gaining writting skills for students together with doing creative writing exercises of some types is also important to get many benefits. In the creative thinking process, there are many tools utilized to develope both language and writing skills of students. Tale is one of these. The answer to the emerging sub-problems was sought through re-introducing of the selected tales by the students with creative writing skill in the scope of this study. The differences in creative writing related lectures through tales combining activity has been examined in terms of class levels. The study was conducted with 46 students of 5., 6. and 7. grades attending Malatya Yazıhan Durucasu İmam-Hatip middle school on fall semestre of 2016-2017 academic year. The investigation was restricted with combining the 12 tales read and explained to the students earlier. In the scope of the study, during the data collection stage, four tales groups were established and the data were evaluated according to the Creative Writing Skill Evaluation Control List. The results of the analysis showed that the students could make new title, created new tale character, re-name the characters, change the properties of characters, establish a relationship between the new characters, exchage the roles between the characters, re-establish the incidents, set-up relations between the incidents, use different places, change the properties of the place, use specific expressions, relate the incidents with their own experiences, use the proverbs and expressions in right situations, implant simile and other arts, use original expressions, present remarkable ideas, synthesize, and add stress and excitement into their written texts. Based on the obtained data, it was concluded that the students made progresses in the context of class levels. Furher results obtained from data analysis were given in details in the text.

Keywords