AKSARAY’DA SOPA İLE OYNANAN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ HALK BİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 409-419
Year-Number: 2018-22

Abstract

Dünyanın her yerinde çocukların ortak özelliği olarak karşımıza çıkan unsurlardan birisi de oyundur. Oyun, çocukların hem sosyalleşmesini hem de çeşitli fiziksel ve ruhsal bakımlardan gelişimini sağlayan bir özelliğe sahiptir. Özellikle klasik çocuk oyunları olarak da adlandırılabilecek olan geleneksel çocuk oyunları bu bakımdan çok önemlidir. Oynanan bu oyunların bir kısmı tek başına veya bir arkadaşla oynanabilmektedir ancak büyük bir çoğunluğu bir grup çocuk tarafından oynanmaktadır. Oyunların çoğu grup üyeleri tarafından kuralları belirlenerek oynanmakta ve geliştirilmektedir. Oyun çocukların ortak zevki olması bakımından evrensel olduğu gibi içerisinde barındırdıkları kültürel unsurlar bakımından ise millidir. Yani her milletin kendi geleneksel çocuk oyunları içerisinde ait oldukları milletten izler taşır. Bu yönleriyle geleneksel çocuk oyunları kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak gibi önemli bir görev üslenmektedirler. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve kentleşme çocukları esir almış durumdadır. Onları evlerin içerisine hapsetmekte, teknolojinin esiri hâline getirmektedir. Tüm bu ve benzeri sebepler çocuklarda geri döndürülemez sorunlara sebep olmaktadır. Bu nedenle, gün geçtikçe kaybolan geleneksel çocuk oyunları tekrar derlenmeli, incelenmeli ve çocuklar arasında moda haline getirilmelidir. Bu çalışmanın amacı, Aksaray’da çocuklar tarafından sopa ile oynanan oyunların derlenerek, şekil, biçim, oynanan ortam ve oyuncular bakımından tanıtılmaya çalışılması ve sözü edilen kültürel unsurların halk bilimsel açıdan değerlendirilerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

Keywords

Abstract

Everywhere in the world, one of the elements that come as a common feature of children is play. The game has a feature that allows children to socialize and as well as develop from various physical and mental care. In particular, traditional children's games what can be called classic children's games are very important in this regard. Some of these games can be played alone or with a friend, but the great majority of them are played by a group of children. Most of the games are being played and developed by determining the rules by the group members. The game is universal in terms of children's common tastes as well as in terms of the cultural elements they have in it. That is to say, every nation has its own traditional children's games, traces of the nation they belong to. In this respect, traditional children's games are take on an important task of transferring cultural heritage to future generations.Today, technological developments and urbanization have taken children captive. They are trapping them in houses, and transfer them into the slave of technology. All this and similar reasons, is causing irreversible problems in children. For this reason, the traditional children's games which are disappearing day by day must be compiled and examined and become fashionable among the children again. The aim of this study is to compile games played with bats by children in Aksaray, to try to be introduced in terms of shape, form, playing environment and players, and to evaluate to the mentioned cultural elements to future generations by being evaluated from folklore.

Keywords