ADIYAMANLI ŞAİR FEHMİ BİLGİN VE DİVAN ŞİİRİNE YANSIYAN AŞK ANLAYIŞI

Author:

Number of pages: 90-99
Year-Number: 2018-23

Abstract

Sanatın ve duygunun birleşiminden vücut bulan, eşsiz sözlerin ve dil ustalığının ön planda olduğu divan şiiri, yedi asırlık bir maziye sahiptir. Önceleri Arap ve Fars etkisinde gelişen divan şiiri zamanla kendi ses ırmağını oluşturmuştur. Bu sebeple belli bir kültür birikimi söz konusudur. Bu süre içerisinde birçok üstat şair yetişmiş ve onlar aşkın kurallarını en güzel şiirleriyle ortaya koymuşlardır. Divan şiirinde aşk en çok işlenen konulardandır. Aşk, beşerî ve ilahî olmak üzere iki farklı biçimde işlenir. Bir insan, bir başka insanda ışıldayan ilâhî güzelliğe, ister bilerek ister bilmeyerek vurulsun, aslında vurulduğu güzellik Allah güzelliğidir; onun varlıklarda ve insanlardaki akisleridir. Her iki biçimde de duru bir aşktan ve sevgiden söz edilir. Bu aşk konusu her iki biçimde de esas konudur. Çalışmaya konu olan Adıyamanlı Hacı Fehmi Bilgin Hoca da bu ilahi aşk iklimin yolcusudur. Şair ve hoca olan Hacı Fehmi Bilgin çevresinde bir bilge kişi olarak tanınmıştır. Bu çalışmanın amacı şairin, hakkında “Bu küçücük çaptaki eser, ömrümün gençlik ve orta yaşlılık çağlarında zaman zaman gönlüme doğan manzumeler mecmuasıdır.” dediği ve günümüze intikal eden tek eseri olan Gönül Damlaları adlı kitabındaki şiirleri ve hutbeleri ışığında kendisini ve edebi şahsiyetini ilim âlemine tanıtmaktır. Söz konusu eser üzerinde ilk çalışma aynı zamanda şairin oğlu olan Adıyamanlı araştırmacı-yazar M. Şemsettin Bilgin tarafından yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Divan poetry that comes into existance with the combination of art and emotion, and in ehich unique word and language proficiency are the most important has seven centuries old history. Divan poetry, previously has been developed under the influence of Arabic and Persian, then generated own Works. In this time span, mony poets were educated and they exhibited rules of love with their most pleasant poetries. Love is the most handled subject in divan poetry. Love is beholded in two different ways as Mortal divine love. Aperson who falls in love with shining divine beauty of another person, whather consciously or unconsciously, indeed, the beauty he/she fell in love is God’s beauty: Reflection of God on beings and humans. Both ways mention a limpid love and affection. This love subject is basic topic in both ways. Haci Fehmi Bilgin Hodja who is subject for our study follows this divine love as well. Hacı Fehmi Bilgin who is poet and hodja was known as a sscholor person by this friends. The purpose of this study in which poet said “The less content work is a magazine of poetries that come into existence from time to time in my hearth during my youth and old a ges” and the book called “Hearth Drop” which is only work reachad to present day and thanks to the light of his poetries and khutbas is introducing him and his literary personality education world. The first study on mentioned work beholted by researcher writer M. Şemsettin Bilgin who is from Adıyaman and the son of the poet as well.

Keywords