BÂKÎ’NİN BASILI DİVANLARINDA YER ALMAYAN ŞİİRLERİ VE DİVANININ BİR NÜSHASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR

Author:

Number of pages: 223-253
Year-Number: 2018-23

Abstract

Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri olan Bâkî’nin Divan’ı bugüne kadar dört defa basılmıştır. Dört baskıda da şiir sayısı birbirinden farklıdır. Bunun sebebi şairin Divan’ının çok fazla yazma nüshasının olması ve bu nüshalarda bazı farklı şiirlerin yer almasıdır. Mecmualardan ve divanın farklı nüshalarından hareketle Bâkî’nin şiirleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmış, basılı divanlarda bulunmayan yeni şiirlere ulaşılmıştır. Bâkî Divanı’nın yurt içinde ve yurt dışında yer alan kütüphanelerde 180’e yakın nüshası vardır. Bu çalışmada bu nüshalardan biri olan ve Ahmed Nûrî Baba (ö. 1847) tarafından istinsah edilen Bâkî Divanı’nın hacimli bir nüshası tanıtılacaktır. Bu nüshada yer alan 523 gazelden 23’ü Küçük (1994) tarafından yayımlanmış olan Bâkî Divanı’nda yoktur. Bu 23 gazelden yalnız 7’si Ergun (1935) baskısında yer almaktadır. Nüshada Bâkî’ye ait görülen ve basılı divanlarda bulunmayan gazel sayısı 16’dır. Çalışmada Bâkî’nin basılı divanlarda bulunmayan şiirleri incelenmiş, bu şiirlerin metni verilmiştir. Çalışmanın sonucunda basılı divanlara girmeyen ancak Bâkî adına kayıtlı şiirlerin bir kısmının Bâkî’ye ait olmadığı anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The Divan of Bâkî, one of the greatest poets of classical Turkish literature, has been published four times. The number of poems in four prints is different. The reason for this is that there are too many transcripts of the poet’s divan and there are some different poems in these manuscripts. Various works have been done on the poems of Bâkî based on the magazines and the different copies of the divan, and new poems have been reached that are not found in the printed divans.There are about 180 copies of Bâkî’s Divan in the libraries located in the country and abroad. In this study, one of these voluminous copy of Bâkî’s Divan which has been copied by Ahmed Nûrî Baba (d. 1847) will be introduced. The 523 gazels in this manuscript are missing in Bâkî’s Divan, which was published by Küçük (1994). Only 7 of these 23 gazels are in the Ergun’s edition (1935). The number of gazels that appear to belong to Bâkî and not found in printed divans is 16. In the study, poems of Bâkî that were not found in the printed divans were examined and the texts of these poems were given. As a result of the work, it is understood that some of the poems which do not inserted in the printed divans but were registered under the name of Bâkî do not belong to him.

Keywords