YABANCI DİL EĞİTİMİNDE KAPSAMLI OKUMA PROGRAMININ UYGULANMASI

Author:

Number of pages: 210-222
Year-Number: 2018-23

Abstract

Bu araştırmanın amacı kapsamlı okuma yönteminin öğrencilerin İngilizce okuma alışkanlıkları ve okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada deneysel tasarımlardan öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyi ve İngilizce okuma alışkanlıkları durumu bağımlı değişkenleri oluştururken; uygulanan kapsamlı okuma programı bağımsız değişkeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak İngilizce okuma alışkanlıkları ölçeği ve okuduğunu anlama testi kullanılmıştır. Uygulama süreci deney ve kontrol gruplarının oluşturulması, grupların uygulama öncesi eşit olup olmadıklarını görmek için öntest uygulanması, deney grubuna 15 haftalık kapsamlı okuma programının uygulanması ve son olarak uygulamanın etkili olup olmadığını görmek için her iki gruba sontest uygulanması şeklinde gerçekleşmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ön lisans seviyesinde İngilizce eğitimi alan 180 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışma grubundan 90 öğrenci deney grubunu oluştururken; 90 öğrenci ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deneysel işlem süreci 15 hafta (haftada 2 ders saati toplamda 30 ders saati) süresince deney grubundaki öğrenciler seviyelerine uygun kendi seçtikleri haftada 1 kitap olmak üzere toplam 15 İngilizce hikaye kitabı okumuşlardır. Kontrol grubundaki öğrenciler ise verilen süre içerisinde normal İngilizce programını takip etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen verilere göre, kapsamlı okuma yöntemi öğrencilerin İngilizce kitap okuma alışkanlıklarını ve okuduğunu anlama becerilerini arttırdığı görülmüştür. Ayrıca hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından uygulanan yöntemin okuma alışkanlığı kazandırma konusunda faydalı olduğu ifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to investigate effectiveness of the ER program both on reading comprehension level and reading habits. It was designed as an experimental study and pretest-posttest control and comparison group design was used as the pattern. Learners’ reading comprehension level and reading habits in English were the dependent variables and extensive reading program was the independent variable. English Reading Habits Scale and Reading Comprehension Test were used to collect data. The intervention study includes allocated experimental and control groups, pretest of the groups to ensure parity, treatment (30 sessions, 2 sessions per week for extensive reading program), posttest of the groups to see the effects on the dependent variable. 180 beginner level college students who have enrolled in English class at a State College in Turkey took part in this study. 90 students from this group compromised the experimental group and 90 students served as the control group. The result of the study revealed that in improving reading comprehension the extensive reading approach was at least as effective as the intensive approach. Also, it’s more effective in improving learners’ reading habits than intensive program. After the study, both the teachers and the students pointed out that extensive reading program was effective in improving learners2 reading habits.

Keywords