KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞEHİR ŞİİRLERİ VE REVÂNÎ’NİN YAYIMLANMIŞ DİVANI’NDA YER ALMAYAN MEDİNE KASÎDESİ

Author:

Number of pages: 120-143
Year-Number: 2018-23

Abstract

Klasik Türk edebiyatında çeşitli vesilelerle şehirler üzerine yazılmış manzum ve mensur eserler bulunmaktadır. Bir şehrin tarihi, kültürü ve bir dönemine kaynaklık edebilecek şehir şiirleri genel olarak söz konusu şehrin doğa güzelliklerini, mimari yapılarını, güzellerini ve öne çıkan özelliklerini methederler. Methiyeden başka sayıları az da olsa şehirler üzerine mersiyeler yazılmış, şehir veya orada yaşayanlar hicvedilmiştir. Bu yazıda 16. yüzyıl divan edebiyatı şairlerinden Revânî’nin yayımlanmış divanında yer almayan Medine kasidesi üzerinedir. Yazıda öncelikle şehir şiirleri ve özellikleri hakkında bilgi verilecek ardından kısaca Revânî’nin hayatına değinilecektir. Makalenin asıl bölümünde kasidenin de yer aldığı şiir mecmuası ana hatlarıyla tanıtılacak ve kaside şekil ve muhteva yönünden incelenecektir. Kaside incelenirken Medine üzerine yazılmış dört şiirle mukayese edilerek benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulacaktır. Çalışmamızın sonunda kasidenin transkripsiyonlu metni verilecektir.

Keywords

Abstract

In classical Turkish literature there are poems and prose written on cities with various occassıons. Urban poems that can be a source of history, culture and a parth of a city are the metaphor of the natural beauties, architectural structures, beauty and prominent features of the subject city in general. Although the numbers are fewer than eulogy, there are mercurials written on the cities, and those living in the city are enfeebled. This work is about the Medina kasida, which is not included in the published divan of Revani, a poet of 16th century divan literature. In the study, first of all, information about city poems and features will be given and then the life of Revani will be briefly mentioned. In the main part of the article, the poem will be introduced with the collections of poems and will be examined in terms of shape and content. In the course of the examination, similarities and differences will be revealed by comparing them with the four poems written on the Medina. At the end of our study, we will be given the transcriptional text.

Keywords