TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEKİ 11-14 YAŞ ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YAZMA ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 419-427
Year-Number: 2018-23

Abstract

Türkiye ve İngiltere’deki 11-14 yaş öğrencilerinin ana dili öğretimi ders kitaplarındaki yazma etkinliklerinin incelenmesini amaçlanan bu çalışmada iki ülkenin kullanmış olduğu ders kitaplarındaki yazma etkinlikleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmada Türkiye ve İngiltere'de kullanılan ana dili ders kitaplarını karşılaştırmak amacıyla araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Türkiye’de okutulan ilköğretim 7. sınıf Türkçe kitaplarındaki yazma etkinlikleri ve İngiltere’de aynı yaş grubuna denk gelen Year 8 (Yıl 8) İngilizce kitapları incelenmiştir. Yazma etkinlikleri yazma yöntemleri bakımından incelenmiş, benzerlikler ve farklılıklar ortaya koyulmuştur. Araştırmada yer alan yöntem ve teknikler, literatür taraması sonucunda elde edilen 64 adet yazma yöntem ve tekniğin 17 ana başlık altında toplanmasıyla oluşturulmuştur.Araştırmada yazma etkinlikleri incelendiğinde, Türkçe kitaplarında İngilizce kitaplarına kıyasla nicel olarak daha fazla etkinliğin yer aldığı görülmektedir. Türkçe kitaplarındaki yazma etkinlikleri genel olarak cümle yazma boyutunda kalmış, birkaç paragraftan oluşan daha geniş yazma etkinliklerinin çok sayıda yer almadığı saptanmıştır. Buna karşın İngilizce kitaplarında uygulanan yazma etkinliklerinin daha geniş çalışma gerektirdiği, cümle yazmaktan çok paragraf ve kompozisyon yazma üzerinde odaklanıldığı görülmüştür. Türkçe kitaplarındaki yazma etkinliklerin yazma öncesi ve sonrası etkinliklere çok az rastlanmıştır. İngilizce kitaplarında ise yazma etkinlikleri ya bir önceki etkinlikle bağdaştırılmış, ya da yazma öncesi çalışmalarla yazma etkinliği belli bir süreç dâhilinde gerçekleştirilmek istenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, writing activities of the 11-14 years students’ mother tongue coursebooks in the UK and Turkey have been evaluated. To compare the mother tongue coursebooks in Turkey and the UK, data has been collected by using documentary analysis method. Writing activities of the 7th grade Turkish mother tongue books, which were used in 2014-2015 Education year, and writing activities of the Year 8 English mother tongue coursebooks have been analysed. Writing activities have been analysed in the frame of writing techniques and their similarities and differences have been put forward. Writing methods and techniques in the research have been constituted by collecting 64 writing methods and techniques, derived by literature review, under the 17 main titles. In the study, it has been seen that there are more writing activities in Turkish course books than English books in number. In Turkish coursebooks, writing activities generally aim to write sentence or paragraphs; however, in English books writing activities include more detailed and complex exercises which focus on writing paragraphs and essays rather than writing sentences. In Turkish coursebooks, there are few pre-writing and post-writing tasks. In English coursebooks, writing activities are mostly linked to the previous or the next activities, or the writing activities are generally wanted to be done in a process with pre and post writing tasks.

Keywords