12-14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERDE ŞİİR ALGISI

Author:

Number of pages: 612-628
Year-Number: 2018-23

Abstract

Bu çalışmada ortaokul 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin şiir algısı üzerinde durulacaktır. Çalışmanın örneklem grubunu Keçiören Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden birer sınıf oluşturmaktadır. Seçilen şiire göre hazırlanmış sorularla öğrencilerin cevapları değerlendirilmiştir. Yaptığımız değerlendirmenin amacı edebiyat öğretiminde 12-14 yaş grubunda şiir algısını ortaya koymaktır. Ele alınan gruplar birbiriyle yaş ve cinsiyet açısından karşılaştırılarak spss programıyla gruplar arasında farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Sınıflara aynı lirik şiir verilerek; bu şiirin içerik ve şekil olarak algılanmasına dayalı bir ölçek yöneltilmiş, alınan cevaplar hem sınıf içi hem de sınıflar arası değerlendirilmiştir. Çalışmada sonuca giderken aynı yaş grubundan farklı öğrencilere aynı şiir, açık uçlu sorularla verilmiş, cevaplar da sınıflandırma yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarında şiir algılamanın yaşa ve cinsiyete göre birkaç madde dışında anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Ölçek cevapları ve açık uçlu cevaplar öğrencilerin şiir algısında farkındalık sahibi olmadığı bilgilerinin şekil, ölçü ve sanatlarla sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Şiir edebiyatın hayal ve duygu dünyasının en yoğunlaştırılmış biçimi olarak soyut düşüncenin bir göstergesidir. Dolayısıyla şiirler, hem dil öğretiminde hem edebiyat eğitiminde önem verilmesi gereken metinlerdir.

Keywords

Abstract

In this study, it will be put emphasis on the poem perception of 6 and 8 grades students of secondary school. Study’s sample group is class which consists of students of Atatürk secondary school. Students’ answers were evaluated with questions that were prepared according to chosen poem. The aim of evaluation is to present the poem perception of 12-14 ages group in the teaching of literature. It was looked whether there is difference in handled groups by being compared each other in terms of age and gender in the program of spss. Same lyrical poem was given to classes; scale that depends on the perception of this poem in terms of figüre and content was oriented, it was looked whether there is difference in both class and between the classes according to taken answers. While working up to, answers that they gave fort he open-ended questions were evaluated in the method of classification. It was seen that poem perception doesn’t show meaningful difference in terms of age and gender except few articles in the results of study. Poem is the indicator of abstract opinion as the most intensive form of imagination and emotion earth in literatüre. So poems are textes that should be given importance in both language teaching and literatüre education.

Keywords