BAĞLAM TEMELLİ OKUMA FAALİYETLERİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM GELİŞİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 502-521
Year-Number: 2018-23

Abstract

Bu araştırma, bağlam temelli okuma faaliyetlerinin beşinci sınıf öğrencilerinin kavram gelişimleri üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Malatya ili Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören beşinci sınıf öğrencileri arasından uygun örnekleme yoluyla seçilmiş iki kontrol (59 öğrenci), iki deney grubu (58 öğrenci) oluşturmaktadır. Bağlam temelli okuma faaliyetleri, Bestami Yazgan’ın 12 masal metni üzerinden yapılmış, bu masallardan seçilen 25 kavram üzerinden çalışmalar yürütülmüştür. Uygulamalarda deney ve kontrol gruplarına araştırma kapsamında geliştirilen 25 kavramın yer aldığı Kavram Bilme Formu ön test olarak uygulanmış, altı hafta süren masal okuma çalışmalarının ardından bir hafta ara verilerek aynı form son test olarak yeniden uygulanmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS 22 istatistik programına aktarılarak analiz edilmiştir. Verilerin SPSS analizleri sonucunda bağlam temelli okuma faaliyetlerinin deney grubu öğrencilerinin kavram gelişimleri üzerinde olumlu etki yarattığı, salt okuma ve özetleme faaliyetleri yürütülen kontrol grubunda ise bir gelişme sağlanamadığı görülmüştür. Bağlam temelli okuma faaliyetleri ile Türkçe kökenli kavramların yabancı kökenli kavramlara göre daha iyi öğrenildiği, kalıplaşmış kavramların (atasözü+deyim) öğretiminde diğer kavramlara göre daha çok başarı sağlandığı, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla başarı gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study, aims to determine the effect of context-based reading activities on the concept development of 5th grade students. The research uses a pretest-posttest design with control groups, which is one of the quasi experimental research models, and the participants include two control groups (59 students) and two experimental groups (58 students) chosen by using the appropriate sampling method among 2015-2016 Academic Year Malatya Atatürk Middle School 5th grade students. Context based reading activities have been carried out using Bestami Yazgan’s 12 fairy tale texts, based on 25 concepts taken from these texts. In application, Concept Knowledge Form, which includes 25 concepts that have been developed in the scope of research, has been applied to the experimental as well as the control groups as pretest, and following the fairy tale reading exercises which took six weeks, and a one-week break afterwards, the same form has been reapplied as a posttest. Then, the obtained data have been transferred to IBM SPSS 22 statistics program and thereby analysed. In conclusion of the SPSS analysis of the data, it has been determined that contextbased reading activities have improved the context development of the students in the experimental group, but no improvement has been observed in the control groups, which only took part in activities of reading and summarizing. It has also been determined that Turkish words are learned better than words of foreign origin, that there is more success in teaching of proverbs and idioms than of other concepts, and that female students are more successful than male students in context-based reading activities.

Keywords