İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA KULLANIMI: İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI İÇİN ÖRNEK BİR DERS TASARIMI

Author:

Year-Number: 2018-24
Number of pages: 230-239
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Drama konusunda çok sayıda çalışma olmasına karşın bu alanın dil öğretim programlarına nasıl uygulanabileceğine dair örnekler azdır. Bu çalışmaların bir kısmı teorik bilgiyi içermekte, bir kısmı ise uygulama örnekleri sunmaktadır. Ancak, bu çalışmalarda yabancı dil öğretiminde drama dersinin nasıl yürütüleceği konusunda bir ders akışı tanımlanmamıştır. Bu eksiklikten yola çıkan bu çalışmada, Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programlarında drama dersinin uygulanmasına ilişkin bir örnek ders içeriği sunulmuştur. Çalışmanın amacı, Eğitim Fakültelerinin Öğretmen Yetiştirme Programlarında yer alan drama dersi uygulamalarını standartlaştıracak ve drama öğretiminde kullanılacak etkinliklerden örnekler sunmaktır. Bu çalışma, kaynağını Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı’nda yürütülen Drama Öğretimi ders içeriğinden almakta olup, yabancı dil öğretiminde drama kullanımına ilişkin bir çerçeve çizmeyi ve bu uygulamayı yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Drama Öğretimi dersi sonunda bölüm öğrencilerinden alınan geribildirimler ve izleyen akademik yılda Öğretmenlik Uygulaması dersinden sonra aynı grup öğrencilerden oluşan aday öğretmenler ile yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlar, eğitimde drama kullanımının İngilizce öğretimi için etkili bir yöntem olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, bu dersin alana özel yöntem ve tekniklerle harmanlanmış uygulamalarının, özellikle çok küçük ve küçük öğrenci yaş gruplarında dil öğrenmeye motive eden ve bu süreci hızlandıran bir araç olarak kullanılabileceği yolundaki görüşler vardır. Bu bulgu, fakülte ikliminde edinilen teorik bilginin okul ortamındaki uygulama ayağı ile etkili bir öğretim modeli oluşturduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Despite the existence of research on drama and language teaching, a class procedure on how this discipline can be applied and how teacher candidates will be informed about this discipline is not available. Some of these studies are comprised of theoretical knowledge while some others present samples of application to be exploited in the classroom. However, what is lacking in these studies is a course design describing how drama courses can be conducted in foreign language classes. In this study, whose starting point is this necessity, a sample course procedure to be applied in ITE (Initial Teacher Education) Programs has been presented. This paper aims to draw a sketch of a Teaching Drama course by proposing one currently conducted at Mersin University ELT Department; it also aims to standardize and disseminate this procedure at ITE programs. In addition, with a syllabus proposed, it also aims to spread and specify the notion of drama in ELT programs. The feedback received from the course participants and their views as the same teacher candidates who take practicum at schools in the following year point out that the use of drama in language education is an effective technique. Furthermore, there are views that the applications harmonized with field specific methods and techniques can be used as a means for the very young learners and young learners to speed up and motivate the language learning processes. This finding shows that theoretical knowledge acquired at the faculty combined with the practice of this knowledge at schools form an effective teaching model.

Keywords