TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TÜRKÇE EĞİTİMİ MATERYALLERİ İLE FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE YETERLİK DÜZEYLERİ (AKEF ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2018-24
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 70-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde hızla gelişen eğitim teknolojileri ve özellikle Fatih Projesi ile teknolojik hâle getirilmeye başlanan eğitim ortamları, Türkçe Eğitimi açısından yeni materyaller geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Geleceğin Türkçe öğretmeni olarak yetiştirilen adayların, yeni teknolojilerin imkânlarından en üst düzeyde faydalanabilmeleri için bu teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu teknolojilere uygun materyal geliştirmeleri gerekmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının gelişen teknolojiler, FATİH Projesi ve bilgisayar destekli materyal hazırlama konusundaki bilgi ve yeterlik düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemiyle hazırlanmış, verilerin toplanmasında Likert tipi anket soruları ve yüz yüz görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubu olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan 216 öğrenciden toplanan veriler incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim materyalleri ve FATİH projesi konusunda yeterince bilgiye sahip olmadıkları bulunmuştur. Ayrıca, sorulan sorulara olumlu cevap veren öğrencilerle yapılan yüz yüze görüşmelerde, sorulara kavramlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanan hatalı cevaplar verdikleri tespit edilmiştir. FATİH Projesini ileride kullanacak olan Türkçe Öğretmeni adaylarının, bu projedeki cihazların verimli kullanımı ile projede kullanılabilecek bilgisayar destekli materyal geliştirme konusunda yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The rapidly developing educational technologies and especially the educational environments that are rendered technological through the implementation of the “FATIH Project” made it necessary to develop new materials in Turkish language education. The pre-service Turkish language teachers should possess the knowledge and develop adequate materials about these technologies in order to benefit from the opportunities provided by the new technologies. The present study, aimed to measure the knowledge and proficiency levels of pre-service Turkish language teachers on developing technologies, the FATIH project and computer-aided material development, was designed as qualitative research, and a Likert type questionnaire and face-to-face interview technique were used for data collection. The data collected from the study group that included 216 students attending the Department of Turkish Language Education at Ahmet Kelesoglu Faculty of Education in Necmettin Erbakan University, were examined and evaluated. It was concluded that the students did not possess adequate knowledge on computer aided educational materials and the FATIH project. Furthermore, face-to-face interviews conducted with the students, who responded positively to the questionnaire, indicated incorrect responses that arose from the insufficient information on the relevant concepts. As a result, it was established that pre-service Turkish language teachers, who are expected to use the FATIH Project in the future, were incompetent in developing computer aided materials that could be utilized within the project and in efficient use of the devices within the scope of the FATIH Project.

Keywords