MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN ÇİZGİ FİLMLERDE YER ALAN SUBLİMİNAL MESAJLARI ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 96-106
Year-Number: 2018-25

Abstract

İnsan algısını derinden etkileyen medya iletilerindeki mesajları çözümlemek medya okuryazarlığı dersini almış olmayı ve bunun sonucunda medya okuryazar birey olmayı gerektirmektedir. Bu bakış açısıyla yapılan çalışmanın amacı da, Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının almış oldukları medya okuryazarlığı dersinin izlemiş oldukları çizgi filmlerle ilgili mesajları çözümleme becerilerine olan etkilerini ortaya koymaktır. Bu çalışma, eylem araştırması deseninde, nitel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ve Medya Okuryazarlığı dersini seçmeli ders olarak seçen 48 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde olasılıklı olmayan örnekleme yönteminden amaçlı ve yargıya dayalı örnekleme çeşidinden faydalanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Bu araştırmada ulaşılan bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencilerine medya okuryazarlığı dersi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmeden önce, öğrenciler izledikleri çizgi filmleri ekranda gördükleri gibi, sorgulamadan “sünger bop balon şişiriyor, Batman suçluyu yakalıyor vb.” şeklinde yorumladıkları; on hafta süren bir medya okuryazarlığı eğitimden sonra aynı öğrenci grubunun aynı çizgi film metinlerine daha eleştirel, sorgulayıcı yaklaştıkları, filmlerin içerdikleri gizli mesajları daha net gördükleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

To analyze the media messages that deeply affect human perception, to have taken media literacy course, and as a result of this course to be a media literate person is a necessity. The aim of this study is to reveal the effects of media literacy course which were taken by social studies teacher candidates on the ability to analyze messages related to cartoons watched. This study is a qualitative study in the pattern of action research. In this qualitative study, interview method was used to gather required data. The research group of the study is constituted of 48 teacher candidates who have studied in the Department of Social Studies Teachinat Van Yüzüncü Yıl University in the academic year of 2016-2017 and have chosen Media Literacy course as an elective course. The research group of the study is constituted of 48 teacher candidates who have studied in the Department of Social Studies Teaching at Van Yüzüncü Yıl University in 2016-2017 the academic year and have chosen Media Literacy course as an elective course. In the selection of the study group, non-probable sampling method was used from a purposeful and judicial sampling type. The data gathered through the student was analyzed by applying content analysis method. When the obtained findings are generally evaluated in this study, ıt seen that before giving any information to the social studies teaching department students about the media literacy course, students interpreted the cartoon movies without questioning, superficially such as “Sponge bop blows balloon, Batman catches guilty etc.”; after ten weeks of media literacy training, the same group of students are more critical and inquisitive about the same cartoon movies and they see the subliminal messages contained in movies clearly.

Keywords