MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVİRİ EDİNCİ KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 124-135
Year-Number: 2018-25

Abstract

Bu çalışmada mütercim tercümanlık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin çeviri edinci kavramına ilişkin bilişsel yapıları kelime ilişkilendirme test tekniği aracılığıyla incelenmektedir. Çeviri eğitiminin öğrencilere kazandırmayı hedeflediği temel yetilerden biri olan Çeviri Edinci, üzerinde sıkça durulan konuların başında gelmektedir. Zira çeviri eğitimi müfredatının özünü oluşturan çeviri edincinin öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı veya ne kadar anlaşıldığı müfredatın başarılı olup olmadığıyla doğrudan alakalıdır. Bu amaçla Marmara Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümünde (Almanca, Fransızca, İngilizce) bir araştırma yapılmış ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 47 öğrenci ile Kelime İlişkilendirme Testi aracılığıyla bir uygulama gerçekleştirilmiştir. İki bölümden oluşan testin birinci bölümünde öğrencilere çeviri edinci anahtar kavram olarak verilmiş ve 50 saniyelik süre içerisinde bu kelimenin zihinlerinde çağrıştırdığı diğer kelimlerin yazılması istenmiştir. İkinci bölümde ise yine 50 saniyelik süre içerisinde anahtar kelimeyi açıklayacak bir cümle yazmaları istenmiştir. Çalışma sonunda birden fazla tekrar eden kelimeler, ilişkilendirildikleri konulara göre toplam altı kategoriye ayrılmış ve analiz edilmiştir. Cümleler ise bilimsel bilgi içeren cümleler, bilimsel olmayan veya yüzeysel bilgi içeren cümleler ve kavram yanılgısı içeren cümleler olarak üç kategoriye ayrılarak incelenmiştir. Çalışma sonunda öğrencilerin bu kavrama yönelik algılarının neler olduğu, bu kavramı nasıl tanımladıkları, kavram yanılgılarının olup olmadığı gibi sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is examined through the word association test technique the cognitive structures of the students who are studying in the Translation and Interpreting Department. Translation competence, which is one of the basic skills that translation education aims to provide students, is one of the most frequently mentioned subjects. Because, the translation competence constitutes the essence of translation education curriculum is understood by the students, or how it is understood, is directly related to whether the curriculum is successful or not. For this purpose, a research was conducted in Marmara University, Department of Translation and Interpreting Studies (German, French, English) and in the first term of 2018-2019 academic year, word association test were conducted with 47 students. In the first part of the two-part test, the translation competence was given as a key concept, and within 50 seconds, it was asked to write other words that were evocative in the minds of this word. In the second part, they were asked to write a sentence to explain the keyword within 50 seconds. At the end of the study, multiple repetitive words were divided into six categories and analyzed according to the subjects they were related to. The sentences were divided into three categories: sentences with scientific knowledge, sentences with non-scientific or superficial information, and sentences containing misconception. At the end of the study, the students' perceptions of this concept, how they define this concept, whether there are misconceptions are tried to be answered.

Keywords