YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZCELEME KURAMINDAN VE EDİMBİLİMDEN HAREKETLE ÖRNEK DERS MALZEMESİ GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 278-291
Year-Number: 2018-26

Abstract

Sözceleme kuramı ve Edimbilim, son zamanlarla yabancı/ikinci dil öğretiminde en yaygın olarak çalışılan araştırma konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Edimbilimsel yeti, Avrupa Diller İçin Ortak Çerçeve Metininde iletişimin gerçekleştiği sosyal ve kültürel koşullara uygun ve doğru tümceler oluşturabilme ve kullanılan tümceleri anlayabilme olarak tanımlanmaktadır. Sözceleme kuramına göre ise, söylem, özne, öznellik, edim, etkileşim, bağlam ve kullanım gibi kavramlar dil öğretiminde önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımlar, dil eğitiminin öncelikli hedeflerinden olmalıdır çünkü öğrenicilerin iletişim sırasında yanlış anlaşılmalardan ve iletişim kopukluklarından kaçınabilmeleri için, birçok edimbilimsel ögeyi ve bağlamsal unsurları bilmeleri gerekmektedir. Öğrenicilere iletişim yetisinin kazandırılabilmesi için hazırlanan materyallerin, öğrenicilerin edimbilimsel becerilerini geliştirmeyi hedeflenerek hazırlanması gerekmektedir. Bu makalede, sözceleme ve edimbilim kavramları etraflıca tartışılmış, dil öğretimine olan katkıları alan yazından örneklerle sunulmuş ve A2 seviyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik örnek bir ders malzemesi geliştirilmiştir. Hazırlanan ders malzemesi kapsamında, günlük yaşam alanı durumlarından biri olan emlakçıda daire kiralama bağlamı seçilip, belirli edimsözler kazanım olarak hedeflenerek bir okuma parçası ve bir dinleme parçası hazırlanıp, beraberinde etkinlikler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Enunciation Theory and Pragmatics have been one of the most common research topics recently in the field of Teaching a Foreign Language. Pragmatic competence, as it is defined in CEFR, refers to the ability to comprehend, construct utterances which are accurate and appropriate to the social and cultural circumstances where communication occurs. It should be one of the leading goals of language teaching since students must know many pragmatics elements in the target language in order to avoid inaccuracies and misunderstandings during communication. Thus, it is crucial that the materials should be developed and designed in a way that they help learners improve their pragmatic competence. In this article, the notions of enunciation and pragmatics, their roles and contributions to teaching a foreign language are discussed thoroughly with reference to literature and a sample material is developed for learners of Turkish as a second/foreign language at A2 level. As for the material which has been developed, a social context of real estate agency has been chosen and one reading and one listening text have been prepared with activities.

Keywords