STORYBİRD UYGULAMASININ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-27
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 56-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada öğretim teknolojilerinin Türkçe derslerindeki kullanımına yönelik örnek uygulama yapılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi “Öğretim teknolojilerinden (Web 2.0) Storybird uygulamasının 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine ve yazmaya yönelik tutumlarına etkisi nedir?” şeklinde oluşturulmuştur. Çalışmada bir öğretim teknolojisi olan Storybird uygulamasının Türkçe dersi kapsamında 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine ve yazmaya yönelik tutumlarına etkisi araştırmak amaçlanmıştır. Bu temel amaca ulaşmak için İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir ortaokulunun 5. sınıf seviyesindeki iki farklı şubesinde yer alan 44 kişilik öğrenci grubu ile çalışılmıştır. Araştırma, aynı olguya ilişkin nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı desen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel aşaması, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desende desenlenmiş; nitel aşamasında deney grubu öğrencilerine araştırmacı tarafından hazırlanan “Storybird Uygulaması ile Yaratıcı Yazma Çalışmaları Öğrenci Görüşme Formu” ile Storybird uygulamasıyla gerçekleştirilen yaratıcı yazma çalışmalarına dair görüşleri alınmıştır. Sürece dayalı 13 haftalık uygulama sonunda bir öğretim teknolojisi olan Storybird uygulamasının 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerini geliştirdiği (t=-13,691, p=0,000<0,05) ve öğrencilerin yazmaya yönelik olumlu tutum geliştirdikleri (t=2,064 p=0,018<0,05) görülmüş, araştırma sonuçları öğrenci görüşleriyle de desteklenmiştir. Bu doğrultuda öğretim teknolojilerinin yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesinde yaygınlaştırılarak kullanılması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, a sample application has been performed for effective use of instructional technologies in Turkish courses. Problem Statement of the research has been established in the form of “What is the effect of the Storybird (Web 2.0) application in instructional technologies on 5th grade students' creative writing skills and attitudes towards writing. In this study, it is aimed to research the effect of Storybird application, an instructional technology within the scope of Turkish course, on 5th grade students' attitudes towards creative writing skill and writing. In order to achieve this basic goal, the working group of the research is the group of 44 students in two different branches of 5th grade of Hasan Şadoğlu Secondary School located in Province of Istanbul, District of Maltepe. The research has been carried out by using the explanatory sequential design from mixed method design in which the quantitative and qualitative methods related to the same phenomenon are used together. The quantitative phase of the study was designed in the quasi-experimental desing with pre-test and post-test control group; at the qualitative phase, the students' opinions in the experimental group about the creative writing works carried out with “The Student Interview Form for Creative Writing Works with Storybird Application” prepared by the researcher were taken. At the end of the 13-week application process, Storybird application, an instructional technology, has increased Creative Writing Skills of the 5th grade students (t=-3,691, p=0,000<0,05) and it was observed that the students have developed a positive attitude towards writing and also outputs of the research were reinforced with the students' opinions. Accordingly, it is recommended that instructional technologies should be extendedly used in the development of creative writing skills in Turkish courses.

Keywords