ŞARKILARLA NOKTALAMA İŞARETİ ÖĞRETME ETKİNLİĞİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KULLANMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-27
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 139-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların arasında anlaşmayı sağlayan, kültürün en önemli taşıyıcısı dildir. Anne karnında edinilmeye başlayan ana dil, çevre ve okulla şekillenir. Türkçe dersinde belli kazanımlar doğrultusunda aşama aşama verilmeye çalışılır. Bu araştırmada konuşma becerisindeki vurgu ve tonlamaları yazma becerisinde göstermenin en etkili yolu olan noktalama işaretlerinin şarkılarla öğretilmesindeki etkisi incelenmiştir. Birçok kuraldan oluşan noktalama işaretleri şarkıların ritmik özelliği kullanılarak öğretilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın amacı planlanmış etkinlikler içeren şarkılarla noktalama işareti öğretme etkinliğinin 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretlerini kullanmaya yönelik akademik başarılarına etkisini tespit etmektir. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesindeki bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 8-A ve 8-B sınıfı deney ve kontrol gruplarında bulunan 50 8. sınıf öğrencisi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubuna ön test, son test ve kalıcılık testi olarak noktalama işaretleri başarı testi uygulanmıştır. Her gruba bestelemeleri gereken noktalama işaretlerinin görevleri dağıtılmış 1 hafta süre tanınmıştır. Kontrol grubuna düz anlatım yapılmış, deney grubuna ise noktamla işareti şarkılarla öğretilmiştir. Yapılan son test ve kalıcılık testi sonucunda deney grubunun daha başarılı olduğu görülmüştür. Genellikle yabancı dil eğitiminde kullanılan şarkılardan eğitimin her alanında faydalanmak gereklidir. Şarkılar sadece akılda kalıcılığıyla değil; derslerin eğlenceli geçmesinde ve öğrencilerin motivasyonunun artmasında da etkilidir.

Keywords

Abstract

Language that provides the agreement among the people is the most important carrier of the culture. The native language, which is acquired in the mother's womb, is shaped by the environment and the school. It is tried to be given step-by-step in the direction of the certain achievements within the Turkish course. In this study, it was investigated that the influence of the teaching the punctuation marks, which are the most effective ways to show the emphasis and the intonation within speaking skill in writing skill, by songs. The punctuation marks composed of many rules have been tried to be taught by using the rhythmic characteristic of the songs. The aim of this study is to determine the effect of the teaching punctuation marks activity by songs that include the planned activities on the academic achievement of the 8th grade students’ usage of the punctuation marks. Semi-experimental design with pre-test and post-test control groups which is a quantitative research method was used in the collection, analysis and the interpretation of the data. The study was carried out in the 2014-2015 academic year with 50 8th grade students who are studying in 8-A and 8-B experimental and control groups classes at a public school in Tavşanlı district of Kütahyaprovince. The punctuation marks success test was applied to the study group as pre-test, post-test and persistency test.The punctuation marks tasks that are required to be melodized for each group are distributed and they are allowed for one week. The control group was given a direct instruction and as for the experimental group, the punctuation marks were taught by songs. As a result of the post-test and the permanence test scores, it was seen that the experimental group was more successful. Generally, it is necessary to benefit from the songs used in the foreign language education in every field of the education. Songs are not only for the memorability but also influential in the fun of the lessons and in the motivation of the students.

Keywords