SPOR DİLİ VE ÇEVİRİSİ

Author:

Year-Number: 2019-27
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 118-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Spor kendine özgü yapı, işleyiş, teknik ve özel sözvarlığıyla diğer alanlarından ayrılır. Her spor dalının da kendine ait bir jargonu, klişesi, hatta argosu vardır. Bu zengin sözvarlığı spor haber, yorum ve metinlerine yansır. Spor dili canlı, somut ve imgeseldir, deyimsel, eğretilemeli ifadeler içerir. Spor dilinin tasarruflu ve yoğunlaştırılmış bir sözvarlığı vardır. Spor dili yaratıcıdır. Spor dilinde doğası gereği sıklıkla İngilizceden alınan ödünçleme sözcüklere rastlanır. Spor terimleri günceldir. Spor günlük hayata yerleştikçe, benimsendikçe, terimleri de günlük dilde yayılır. Teknoloji spor terimlerinin yayılmasında en önemli etkenlerden biridir. Spor dili sözlü ve sözsüz iletişim biçimleri içerir. Spor haber metinlerini anlamak dilsel ve kültürel bir sportif arka planı gerekli kılarken, çevirmek de üst düzey bilişsel bir yeti gerektirir kanısındayız. Bu bakımdan, çeviri eğitiminde basın çevirisinin özel alanlardan birini oluşturan spor haber metinlerine ayrı bir yer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktadan hareketle, çalışmada kaynak dilde spor haber metinleri metin türü, yapısal, (kip-zaman-görünüş, eksiltili anlatımlar, ad türetme); anlamsal (örtmece, ödünçleme, kısaltmalar) ve kültürel (jargon, klişe, argo, söz sanatları, atasözü ve deyimler) açıdan incelenmiş ve çevirilerinde karşılaşılan zorluklar belirlenmeye çalışılmıştır. Çeviride iletişimsel yaklaşım çerçevesinde dilsel iletişim, dilsel iletişimin kurucu terimleri, dilin işlevleri ve telafi yöntemine yer verilmiştir. Sonuç olarak, spor haber metinlerinin çevirisinde telafi yönteminin uygun olacağı düşünülmüştür.

Keywords

Abstract

Sport is separated from other areas with its special structure, operation, technique and vocabulary. Each sport branch has its own jargon, cliché, and even argot. This rich vocabulary is reflected in sports news, comments and texts. The language of sport is dynamic, concrete and imaginary; it contains idiomatic, metaphorical expressions. The language of sport has an economic and intensified vocabulary. Sport language is creative. In the language of sport, by nature, foreign words taken from English are frequently found. Sport terms are up to date. As sport is settled into daily life, as it is adopted, his terms are expanded in daily language. Technology is one of the most important factors in the spread of sports terms. Sport language includes verbal and nonverbal forms of communication. While understanding sports news texts requires a linguistic and cultural sporty background, we believe that translating requires a high level of cognitive ability. In this respect, we think that sports news texts, which constitute one of the special areas of press translation, should be given a separate place in translation education. From this point of view, sports news texts in the source language are examined in terms of text type, structural (mode-time-aspect, elliptical expression, name derivation), semantic (euphemism, borrowing, abbreviations) and cultural (jargon, cliche, argot, figure of speech, proverbs and idioms) aspects and the difficulties encountered in their translations are tried to be determined. Within the framework of the communicative approach in translation, linguistic communication, constructive terms of linguistic communication, functions of language and compensation method are included. As a result, it was considered that the compensation method would be appropriate in the translation of sports news texts.

Keywords