ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-27
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Çocuk Edebiyatı
Number of pages: 279-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyamızda çocuk kitaplarının uzun ve zengin bir geçmişi vardır. Önceleri çocuk kitaplarında edebi ve ahlaki anlayışa önem veriliyordu. 19. yüzyıldan sonra bu anlayış değişmiş, yerini çocuk kitaplarının geliştirici ve eğitici yönü almıştır. Günümüzde çocukların dil, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Böylece çocuğun iyi okuyucu olmasına, kendini geliştirmesine ve yaşam boyu öğrenmesine odaklanılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için çocuk kitaplarının özenle hazırlanmasına çalışılmaktadır. Çocuk kitapları hazırlanırken çeşitli yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bunlar tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve eğitim yaklaşımı olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. Araştırmada çocuk kitaplarında izlenen yaklaşımların saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla ele alınan on kitap betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonunda kitapların yarısında sosyolojik ve psikolojik yarısında ise davranışçı eğitim yaklaşımının esas alındığı ortaya çıkmıştır. Çağdaş öğretim yaklaşımları, değişen yaşam koşulları göz önüne alınarak hazırlanması gereken çocuk kitaplarındaki yaklaşımların güncel olmadığı görülmüştür. Çocuk kitaplarının yaklaşımları ile ilgili detaylı ve geleceğe yönelik çalışmaların yapılması önerilmiştir. Araştırmanın öğretmen adaylarına, çocuk kitabı yazarlarına ve eğitimcilere katkı sağlaması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Children's books have a long, rich history. Previously, theem phasisin children's boks was placed upon literaryand moral understanding. After the 19th century, theem phasis shifted towards the developemental and educational aspects. Today, on the other hand, theem phasis is on the developmentof children’s language, mental, social, emotional and physicalskills. Thus, the aimis for children to become effecient readers, develop themselves and acquire a positive aptitude for life long learning. Towards this end, special attention is paid to the preparation of children's books, and various approaches areused in doing this. These approaches can be divided into four groups: historical, sociological, psychological and educational. The aim of the current study was to determine the approaches adopted in children's books. To this end, ten boks were reviewed and analyzedu singde scriptive analysis. Results revealed that half of the boks were based on the behavioral education approach while the other half were based on the sociological and psychological approaches. It was observed that the approaches adopted in preparation of these boks failed to consider the contemporary teaching approaches. As well, changing life conditions were not reflected in the books. It is proposed that detailed and future-oriented studies be undertaken in writing children's books. The current research is expected to contribute to the development of pre-service teachers, children's boks and educators.

Keywords