YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİNLEME METİNLERİNİN KELİME SAYILARI

Author:

Year-Number: 2019-27
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ
Number of pages: 261-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun her anlamda bir öğrenme sürecine girişinin ilk basamağının dinleme olduğu bilinmektedir. Bir dil becerisi olarak Dinleme, dil öğreniminde ve öğretiminde anlama, algılama ve alımlama etkinliklerinin temelini oluşturmaktadır. Dinleme becerisi yoluyla yapılan öğretim sürecinde metinler sürecin temel kaynaklarıdır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan öğretim setlerinde yer alan ders kitaplarındaki Dinleme Metinleri için oluşturulmuş ses kayıtları ve CD’ler ilgili setlerin vazgeçilmez birer parçası olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bu ses kayıtlarının içeriğini oluşturan metinler ya kitabın ekinde ya da ayrı bir kitapçık olarak öğrenciye sunulmaktadır. Çalışmanın örneklemini oluşturan Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanmış Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS) ve İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (İYTÖS) içerisinde yer alan her seviyedeki dinleme metinleri kelime sayıları bağlamında incelenmiştir. Bu inceleme ve değerlendirme ünite ve seviye temelli yapılmış olup ortaya çıkan sonuçlar öğretim süresi ile ilgili bağlayıcı tavsiyelerde bulunan kurumlar tarafından ders öğretim saatleri, dinleme becerisine ayrılan öğretim süresi ve sözcük öğretimine etki edecek olması açısından değerlendirilmiştir. İlgili dinleme metinlerinin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan veriler, anlamlı sonuçlarla ilişkilendirilerek yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılacak dinleme metinlerinin kelime sayıları ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Alanyazında okuma metinlerin kelime sayıları ile ilgili yapılan çalışmalara nadiren rastlanırken dinleme metinleri ile ilgili bir çalışmanın yapılmamış olması dikkati çekmektedir.

Keywords

Abstract

It is known that the first step of human being's entrance to a learning process in every sense is listening. Listening as a language skill forms the basis of comprehension, perception and reception in language learning and teaching. Texts in the teaching process through listening skills are the main sources of the process. The audio recordings and CD’s created for the Listening Texts in the textbooks used in teaching Turkish as a foreign language are considered as an indispensable part of the related sets. In addition, the texts that form the contents of these audio recordings are presented to the student either as an appendix to the book or as a separate booklet. The sample of the study was examined by Yedi İklim Turkish Teaching Set (YİTÖS) prepared by the Yunus Emre Institute and the listening texts at all levels in İstanbul Turkish Teaching Set for Foreigners (İYTÖS), prepared by Istanbul University, in the context of word counts. This examination and evaluation were made based on the unit and the level and the results were evaluated by the institutions that made binding recommendations about the teaching time, the teaching time allocated to the listening skill and the effect on the teaching of words. The data obtained as a result of the evaluation of the relevant listening texts were related to the meaningful results and suggestions were made about the number of words of the listening texts to be used in the teaching of Turkish as a foreign language. While studies on the number of words of reading texts in the literature are rarely seen, it is noteworthy that no study has been conducted on the listening texts.

Keywords