LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019-27
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı/Eğitimi
Number of pages: 252-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, lisede eğitim görmekte olan öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından belirlemek; elde edilen bulgulardan hareketle sonuç ve öneriler sunmaktır. Araştırmaya ilişkin veriler, Akaydın ve Kurnaz (2015) tarafından geliştirilmiş olan “Lise Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler kullanılmış; anket aracılığıyla toplanan veriler, bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile anlamlandırılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kütahya ili merkezinde çeşitli liselerde eğitim görmekte olan 398 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bulgulardan hareketle, lise öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının, eğitim görülen okullara göre anlamlı farklılık göstermediği; cinsiyete göre kızlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği, sınıf düzeyleri arttıkça yazmaya yönelik tutumun azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca kitap okumayı sevip sevmeme, Türk Dili ve Edebiyatı dersini sevip sevmeme durumlarına göre sonucun sevenler lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Kitap okumaya daha fazla vakit ayıran öğrencilerin, daha az okuyan ya da okumayan öğrencilere göre, yazma tutumlarının daha yüksek olduğu olduğu bulgulanmıştır. Yine yazma tutumlarının, öğrencilerden boş zamanlarında yazı/şiir yazanlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the attitudes of high school students related with writing in terms of various variables; to present results and suggestions based on the findings obtained. The data related with the study was collected by Writing Attitude Scale Towards High School Students developed by Akaydın and Kurnaz (2015). Descriptive statistics were used in data analysis. The data collected through the questionnaire was expressed by independent sample t test and single factor variance analysis (ANOVA). The study was carried out with 398 students attending various high schools in the center of Kütahya province during the fall semester of 2017-2018 academic year. Based on the findings, it was found that the attitudes of high school students towards writing did not show a significant difference compared to the schools studied, that there was a significant difference in favor of girls according to gender and that attitudes towards writing decreased with increasing grades. In addition, it was observed that the result demonstrated a significant difference in favor of the ones loving to read according to their status of loving to read books or not and also according to their status of loving Turkish Language and Literature course or not. Students who spend more time reading boks were found to have higher writing attitudes than those who read less or do not read. Again, it was concluded that students' writing attitudes demonstrated a significant difference in favor of those who write texts/poetry in their free time and spend more time for writing texts/poetry.

Keywords