EFL INSTRUCTORS’ LEVEL OF AWARENESS ABOUT THE SIGNIFICANCE OF 21ST CENTURY SKILLS

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Language Education/Teacher Training
Number of pages: 149-168
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, 21. yüzyıl becerilerinin üniversite seviyesinde görev yapan yabancı dil eğitmenlerinin öğretim uygulamalarındaki yerini ve kullanımını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın bir diğer amacı, üniversite seviyesinde görev yapan yabancı dil eğitmenlerinin 21. yüzyıl becerilerinin kullanımı ve öğretimiyle ilgili algılarını ortaya koymaktır. Bu çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde 25-30 yaş arasındaki 22 yabancı dil eğitmeni ile yapılmıştır. Çalışmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Çalışmada, araştırma sorularına cevap bulmak için iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Ravitz'in (2014) ‘21. yüzyıl Öğretim ve öğrenimini ölçme isimli ölçeğinden uyarlanan anket, 21. yüzyıl becerilerinin üniversite seviyesinde görev yapan yabancı dil eğitmenlerinin öğretim uygulamalarındaki yerini ve kullanımını ortaya çıkarmak amacıyla kullanılmıştır. Öte yandan, bu eğitmenlerinin 21. yüzyıl becerilerinin kullanımı ve öğretimiyle ilgili algılarını ortaya çıkarmak için yarı yapılandırılmış bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS 22 istatistik paketi kullanılarak analiz edilirken, katılımcıların yarı yapılandırılmış görüşmelerinden elde edilen veriler kategorik içerik analizi stratejisi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, hem öğretmenler hem de öğrenciler için 21. yüzyıl becerilerinin kullanılmasının ve öğretilmesinin eğitim sürecinde birçok fayda sağladığını göstermiştir. Ayrıca, üniversite seviyesinde görev yapan yabancı dil eğitmenlerinin 21. yüzyıl becerilerinin öneminin farkında oldukları ve bunları öğretim uygulamalarında mümkün olduğunca kullandıkları ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was conducted to find out the promotion and integration of 21st century skills into the teaching practices of the EFL instructors. Another aim of the study was to reveal the perceptions of EFL instructors about the use and teaching of 21st century skills. The participants of the study were 22 EFL instructors between the ages of 25 to 30 and were selected by using purposive sampling method. In the study, two data collection tools were addressed to find answers to the research questions. A survey which was adapted from Ravitz’s (2014) ‘A Survey for Measuring 21st Century Teaching and Learning’ was used to find out the promotion and integration of 21st century skills into the teaching practices of the EFL instructors. On the other hand, a semi structured-interview was conducted to reveal the perceptions of EFL instructors about the use and teaching of 21st century skills. While the data obtained through the survey was analyzed by using SPSS 22 statistical package, the data obtained from the semi-structured interviews of the participants were analyzed by adopting a categorical-content analysis strategy. The findings of the study indicated that the use and teaching of 21st century skills both for the teachers and learners provide many benefits in the education process. It is also confirmed that the EFL instructors are aware of the importance of 21st century skills and use them as much as possible in their teaching practices. (Content of the article was presented at CUELT 2019 Conference)

Keywords