Okuma Becerileri Dersi Kazanımları ile PISA Okuma Becerilerine Ait Düzeylerin İçerik Açısından İncelenmesi

Author:

Number of pages: 157-166
Year-Number: 2019-29

Abstract

Matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri alanlarında uluslararası boyutta ülkelerin eğitim durumunu ortaya koyan PISA’nın ilk uygulaması 2000 yılında gerçekleştirilmiştir. İlk uygulamadan sonra PISA, her üç yılda bir yeniden yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. Sınavın amacı, 15 yaş grubundaki öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözebilme becerisini ortaya koymaktır. PISA’dan elde edilen sonuçlar ülkelerin eğitim sisteminde yaşanan sıkıntıların görülmesi ve bunlara çözümler üretilmesi anlamında fikir vermektedir. Bu sayede PISA sonuçları katılımcı ülkelerin yeni eğitim politikaları geliştirmelerine imkân sağlamaktadır. PISA uygulamasına hemen her sınav döneminde katılan ülke sayısı artmıştır. Buna göre ilk kez 2000 yılında uygulanan PISA’ya 32 ülke katılırken 2003’te 41, 2006’da 57, 2009 ve 2012’de 65 ve 2015’te 76 ülke katılımcı olmuştur. Türkiye, PISA’ya ilk kez 2003 yılında katılmıştır. PISA her sınav döneminde döngü hâlinde bir alana yoğunlaşmaktadır. Buna göre, okuma becerileri 2000 ve 2009 yıllarında ağırlıklı alan olmuştur. 2018 yılında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretim programları yenilenmiştir. Bu durum seçmeli dersler için de geçerlidir. Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin seçebileceği derslerden birisi Okuma Becerileri’dir. Bu derse ait programın PISA Okuma Becerileri sınavına yakınlığı göze çarpmaktadır. Bu noktada araştırmanın amacını, PISA okuma becerileri düzeylerinin 2018 Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlarla uyumu oluşturmaktadır. 2018 seçmeli okuma becerileri dersine ait programın PISA okuma becerileri düzeyleri açısından incelenmesi, bu derse ait programı hazırlayanlara ve dersi okutan öğretmenlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The first application of PISA, which reveals the position of countries on the fields of maths litecary, science literacy and reading skills at an international level, was been applied every three years following the first application and it continues up to the present. The aim of the exam is to find out then daily problem solving abilities of the students at the age of 15. The results of PISA suggest us an idea on finding out the problems at educaiton systems of the countries and on how to solve them. In the year of 2000, 32 countries participated in the application of PISA, in 2003 41 countries, in 2006 57 countries, in 2009 and 2012 65 countries, and in 2015 76 countries. PISA concantrates on a specific field in cycles in each exam term. According to this, reading skills was the common field in the years 2000 and 2009. Teaching programmes were renewed by the Ministry of Education in 2018 including elective courses. Reading Skills course is in the group of elective courses for 5th and 6th graders. This programme draws the attention with its similarity to PISA exam for Reading Skills. The consistency of PISA Reading Skills level and the learning outcomes of 2018 Reading Skills Course has constituted of this research. The examinaton of 2018 elective Reading Skills Programme in terms of the level of PISA reading skills is expected to contribute to the programme makers and teachers.

Keywords