Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanındaki Araştırma Eğilimleri

Author:

Number of pages: 22-41
Year-Number: 2019-29

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan lisansüstü düzeydeki araştırmalara ilişkin eğilimlerin belirlenmesidir. Doküman incelemesi yöntemiyle oluşturulan araştırmada verilerin elde edilmesinde amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. YÖK (Ulusal Tez Merkezi) veri tabanında yapılan tarama sonucunda elde edilen veriler “Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak betimsel analiz oluyla değerlendirilmiştir. Bu form aracılığıyla lisansüstü araştırmalar yıl, yöntemi ve deseni veri toplama araçları, veri toplama sayısı, örneklem özellikleri, veri analiz yöntemleri açısından incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda veriler, formda belirlenen temalar çerçevesinde sınıflandırılarak tablo ve grafiklerle gösterilerek elde edilen sonuçlar yüzde ve frekansa dayalı olarak yorumlanıp sunulmuştur. Araştırma sonucunda yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki araştırmalarda son yıllarda ciddi bir artış gözlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu alandaki araştırmaların yüksek lisans düzeyinde yoğunlaştığı, çoğunlukla amaçlı örneklem yöntemi kullanıldığı ve karma düzeydeki araştırmaların sınırlı sayıda olduğu tespit edilmiştir. Kadim bir dil olan Türkçenin öğretiminde sadece nicel ya da nitel değil disiplinlerarası çok değişkenli araştırmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the trends related to the field of teaching Turkish to foreigners at the graduate level. A purposeful sampling method has been used to obtain the data in the research created by the document review design. The data obtained as a result of the screening the thesis centre in the Turkish Council of Higher Education (YÖK) database were evaluated through descriptive analysis using “Publication Classification Form”. Through this form, the graduate research were examined in terms of year, method and design, data collection tools, number of data collection, sampling characteristics, and data analysis methods. As a result of this examination, the data were classified within the frame of the themes specified in the form and shown on tables and graphs, and the obtained results were interpreted and presented based on the percentage and frequency. As a result of the research, it has been found that researches in the field of teaching Turkish to foreigners have increased significantly in recent years. In addition, it has been determined that the researches in this field are concentrated at the graduate level, mostly purposeful sampling method is used and mixed studies are limited in number. It can be said that interdisciplinary multivariate research is needed not only quantitatively or qualitatively in teaching Turkish as an ancient language.

Keywords