KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN DİL EĞİTİMİ KAZANIMLARININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Social Sciences
Number of pages: 246-269
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Kırgızistan’da öğrenim gören öğrencilerin Türkiye hakkındaki izlenim ve algılarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Yusuf Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi (Bugu), Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nden ülkemizde Antalya iline staj yapmak amacıyla gelen toplam elli üç lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma betimsel niteliktedir ve tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin staj tecrübelerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan sorular alt boyutlara ayrılmıştır. Alt boyutlardaki maddelerin ortalamalarına, frekanslarına bakılmış ve anket sorularının yorumları yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; “Bişkek’ten Antalya’ya sorunsuz ulaştığımızı düşünüyorum.” maddesine katılımcıların yarıdan fazlası “Kesinlikle Haklısınız” demiştir. “Antalya’ya vardığımız zaman şirket karşıladı, sorunsuz olarak ikâmet yerimize götürdü.” maddesine öğrencilerin yarıdan fazlası “Kesinlikle Haklısınız” cevabını vermiştir. Bu durum, şirketin planlı ve programlı bir çalışmaya sahip olduğunun da göstergesidir. “Şirket görevlileri çalışanlara eşit davrandılar.” maddesine öğrencilerin çoğunluğu “Katılmıyorum” şeklinde cevap verirken, katılımcıların bazıları ise bu düşünceye katıldıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin şirkete karşı duyduğu pozitif veya negatif düşünceler sosyal açıdan öğrencileri etkileyebilecektir. Pozitif davranışlar öğrencilerin Türkiye için olumlu düşünceler oluşturmasını sağlarken, negatif davranışlar öğrencilerin ülkemize ve toplumumuza karşı olumsuz düşünmesine neden olacaktır. Rol model olarak algılanan çalışma ortamındaki davranışlar kolaylıkla toplumun karakteristik özelliği olarak değerlendirilmektedir. Her türlü iş ortamında iş verenin çalışanlara eşit davranma konusunda biraz daha hassas davranmaları gerektiğini düşündürmektedir. Toplumsal yapının işleyişi gibi ilgili sektördeki kurumsal yapı ve insan kaynakları değişik faktörlerle birlikte bir sinerji ve oluşum gerçekleştirmektedir. Çalışmamız, bu oluşumda ortaya çıkan sosyo-linguistik faktörlerin toplumsal etkileşimdeki olguya katkılarını ve etkilerini analiz etmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to analyze the impression and perception of the students studying in Kyrgyzstan about Turkey in terms of some variables. The sample of the study consist of 53 students of Yusuf Balasagun National University of Kyrgyzstan, University of Kyrgyzstan Social Sciences and Kyrgyzstan Turkey Manas Universty who visited the province Antalya in Turkey for internship training. The research was descriptive and descriptive survey model was used. For the collection of the data, a questionnaire form was used. In data analysis, the questions evaluating the students’ internship experience were sorted into sub-categories. The averages and frequencies of the items in the sub-categories were determined and survey questions were interpreted according to these numerical data. Results provided by the analysis displays that more than half of the participants marked the item ‘I think we traveled from Bishkek to Antalya without any problem’ as ‘You’re absolutely right’. Additionally, more than half of the participant students answered the item ‘ When we arrived in Antalya, the company welcomed and took us to our permanent residence ’ as ‘you are absoluteley right’. This demonstrates that the company Works in principles, with plans and schedules. Most of the participant students marked the item ‘Company officilas act equally to employees’ as ‘I do not agree’ while several marked as ‘I agree’. The positive or nagative bahaviours of the company can result in some social facts. While positive behaviours create positive effects on the students and orients their thoughts in favor of Turkey and its public, the nagative behaviours prejudices students against the country and its society. The behaviours in the workplace generally perceived as the characteristics of the society and taken as a role-model. It is supposed to be more sensitive to the equal treatment of employees of the employer in the whole kinds of work-environment. The institutional structure and human resources in the related sector, such as the functioning of the social structure, carry out a synergy and formation with different factors. Our study analyzes the effects and contributions of sociolinguistic factors on the social interaction within the scope of this experimental social study.

Keywords