E-ISSN:2342-0251

Öğretici Görüşlerine Göre Sığınmacı Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği


2011 yılından bu yana Suriye’de yaşanan olaylardan dolayı yaklaşık üç buçuk milyon Suriyeli Türkiye’ye sığınmıştır. Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de yaşamlarını devam ettirmesi için ülkenin ana dili olan Türkçeyi öğrenmesi başta eğitim olmak üzere günlük hayatta hayati bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Farklı dil ve kültürden gelen sığınmacılara Türkçe’yi öğretmek için çeşitli yollar izlemiştir. Bunlardan birisi MEB tarafından yürütülen PİCTES (Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi projesi) dir. Suriyeli sığınmacı çocuklara devlet okulları ve geçici eğitim merkezlerinde eğitim verilmektedir. Proje kapsamında Suriyeli sığınmacılara eğitim veren öğretmenler çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı, PİCTES kapsamında Türkçe öğreticisi olarak çalışan öğretmenlerin, Suriyeli sığınmacı öğrencilere Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaştığı sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmaktır. Araştırmada, Kayseri ilindeki farklı kademede okullar ve geçiçi eğitim merkezlerinde çalışan 16 öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formları ile veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler Nvivo programında içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, Suriyeli sığınmacı çocuklara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların hedef dilden, müfredattan, materyal ve sınıf ortamındaki donanım yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Suriyeli sığınmacıların Türk eğitim sistemine dahil edilme sürecinin en önemli sorunun dil sorunu olduğu dikkate alındığında, Türkçe öğretimine ilişkin materyaller hazırlanması, öğreticilere bu alana yönelik eğitim verilmesi ve Arapça bilen rehber öğretmen görevlendirilmesi gibi öneriler sunulmuştur.


Keywords


Türkçe öğretimi, Suriyeli sığınmacıların eğitimi, PİCTES

Author: Figen Şen -Ekrem SOLAK
Number of pages: 349-360
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25856
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.