Öğretici Görüşlerine Göre Sığınmacı Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: 2019-11-18 01:52:02.0
Language : null
Konu : Language Education
Number of pages: 349-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2011 yılından bu yana Suriye’de yaşanan olaylardan dolayı yaklaşık üç buçuk milyon Suriyeli Türkiye’ye sığınmıştır. Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de yaşamlarını devam ettirmesi için ülkenin ana dili olan Türkçeyi öğrenmesi başta eğitim olmak üzere günlük hayatta hayati bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Farklı dil ve kültürden gelen sığınmacılara Türkçe’yi öğretmek için çeşitli yollar izlemiştir. Bunlardan birisi MEB tarafından yürütülen PİCTES (Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi projesi) dir. Suriyeli sığınmacı çocuklara devlet okulları ve geçici eğitim merkezlerinde eğitim verilmektedir. Proje kapsamında Suriyeli sığınmacılara eğitim veren öğretmenler çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı, PİCTES kapsamında Türkçe öğreticisi olarak çalışan öğretmenlerin, Suriyeli sığınmacı öğrencilere Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaştığı sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmaktır. Araştırmada, Kayseri ilindeki farklı kademede okullar ve geçiçi eğitim merkezlerinde çalışan 16 öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formları ile veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler Nvivo programında içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, Suriyeli sığınmacı çocuklara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların hedef dilden, müfredattan, materyal ve sınıf ortamındaki donanım yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Suriyeli sığınmacıların Türk eğitim sistemine dahil edilme sürecinin en önemli sorunun dil sorunu olduğu dikkate alındığında, Türkçe öğretimine ilişkin materyaller hazırlanması, öğreticilere bu alana yönelik eğitim verilmesi ve Arapça bilen rehber öğretmen görevlendirilmesi gibi öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to identify the problems encountered in teaching Turkish to Syrian refugee students and to make suggestions for the solution of these problems based on the views of the teachers. As one of the qualitative research methods, data in this phenomenological study are collected by 16 Turkish teachers working at schools affiliated to the Ministry of National Education in the central districts of Kayseri at Temporary Education Center in the academic year of 2018-2019 via interviews. Data of the study are collected by semi-structured interview forms that are prepared for Turkish tutorials. In this context, Teacher Interview Form on Teaching Turkish to Syrian Refugees and Research Volunteer Participation Form that are developed by the researcher are used. Data obtained from the study are examined and interpreted using the content analysis method by Nvivo.10 package program. As a result of the research, it is identified that teachers working in PICTES experience significant problems during the process of teaching Turkish to Syrian refugee children. According to the findings, lack of course material, reluctance to teach, lack of interest in parents and, failure to socialize with Turkish peers due to differences in language and culture are the most significant problems. On the other hand, inadequacy of teacher knowledge in the field of asylum seekers and lack of a curriculum are the other problems encountered.

Keywords