İLKÖĞRETİM OKULLARI DERSLİKLERİNDE YER ALAN SIRALAR ÜZERİNDEKİ YAZILARIN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 71-80
Year-Number: 2013-1

Abstract

Etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme sürecinin yürütülmesinde eğitim ortamlarının önemi yadsınamaz. Eğitim ortamlarından bahsedildiğinde söylendiğinde akla ilk gelen şey okullarda bulunan dersliklerdir. Dersliklerin kullanışlı, işlevsel, temiz, düzenli, tertipli olması öğrenme-öğretme sürecini öğretmen ve öğrenci açısından olumlu etkiler. Bundan dolayı okul dersliklerinin kullanışlı, işlevsel, temiz, düzenli ve tertipli olmasına okul yöneticisi ve sınıf öğretmenlerinin dikkat etmesi gerekir. Bu çalışma ile öğrencilerin okul sıraları üzerine yazı yazma durumlarını belirlemek ve bu yazı türlerini çeşitli alt başlıklar açısından analiz etmek amaçlanmıştır. Araştırmada veriler nicel gözlem yoluyla elde edilmiştir. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Elazığ, Malatya ve Şırnak illerinde 34 okul, 463 derslik ve toplamda 7827 sıra üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonunda konuyla ilgili toplam 11508 karalama bulunmuştur. Verileri çözümlemede % ve frekans yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular yazıların toplam sıra sayısına göre dağılım oranları ile aynı yazıların toplam yazılara göre dağılım oranının % ve frekans dağılımı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, 7827 sıra üzerinde toplam 11508 karalama tespit edilmiş, yani okul sıralarının % 147’ sinde karalamalar vardır. Bu ifadelerden her bir sırada yaklaşık 1,5 karalamanın olduğu söylenebilir. Bu durum dersliklerdeki sıraların karalanma oranının kaygı verici boyutta olduğunu da göstermektedir. Elde edilen bu karalamalar “şahıs-isim”, “spor-takım”, “sevgi-aşk”, “siyasi parti-ideoloji”, “şiir-yazı”, “dini”, “kopya”, “resim-simge” ve “gelişigüzel (diğer)” karalama boyutları altında sınıflandırılmış ve yüzde-frekans dağılımları yapılmıştır. Bu çalışmada sıra karalama davranışının devlet malına zararı vereceği, çevreyi kirleteceği, milli servetin heba edeceği, yazılan olumsuz yazıların küçük çocukları olumsuz yönde etkileyebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Effective and efficient implementation of a learning-teaching process, the importance of educational environments is undeniable. Education in schools, media told the first that comes to mind classrooms. Classrooms usable, functional, clean, orderly, learning-teaching process is organized in terms of teacher and student interactions. Therefore, school classrooms usable, functional, clean, tidy and orderly school administrators and teachers must pay attention is. This study was to determine the status of the students' writing on school desks, and this article aims to analyze the types of various sub-headings. The data was obtained through quantitative observation. Research was hold in the 2009-2010 academic year Elazığ, Malatya and Şırnak, 34 schools, 463 classrooms and conducted on a total of 7827 well. At the end of the research on the subject were a total of 11,508 smear. % and frequency data analysis method was used. In the findings, according to the number of articles with the same articles of distribution rates and the frequency distribution of% of total papers were distributed. According to the findings of the research, totally 11508 doodles detected from 7827 desks. Namely, there are 147 percent of school desks doodles. Based on these expressions, each of doodle can said to be about 1,5. It also shows that doodle rates in classroom desks are in an alarming size.

Keywords