BİR ŞEHİR MEDHİYESİ: NERGİSÎ’NİN SARAY KASİDESİ

Author:

Number of pages: 27-39
Year-Number: 2014-4

Abstract

Asıl adı Mehmed olan Nergisî, Saraybosna’da doğmuştur. Mensup olduğu aile unvanından dolayı zaman zaman Nergisîzâde, Nergiszâde isimlerini de kullanmış, Nergisî ismiyle şöhret bulmuştur. Saraybosna’da eğitimini tamamlayan Nergisî, İstanbul’a gelip Kafzâde Feyzullah Efendi’ye intisap etmiştir.Daha çok münşi olarak tanınan ve edebiyatımızdaki tek mensur hamse sahibi olan Nergisî, aynı zamanda adı şuara tezkirelerinde geçen bir şairdir. Bazı kaynaklarda, onun divan sahibi olduğu da ifade edilmektedir. Nergisî’nin mensur eserlerinde kendisine ait Türkçe, Farsça ve Arapça şiirleri bulunmaktadır. Bunun yanında şiir mecmualarında da Nergisî adına kayıtlı şiirlere rastlanmaktadır. Şiir mecmualarında tespit ettiğimiz şiirlerinin bazıları, mensur eserlerinde de yer almaktadır. Bunun yanında eserlerinde rastlanmayan sadece şiir mecmualarında yer alan şiirleri de bulunmaktadır. Bu şiirlerden biri de Saraybosna için kaside nazım şekliyle yazılmış olan yirmi dört beyitlik bir medhiyedir.Bu çalışmada, Nergisî’nin şiir mecmualarında tespit ettiğimiz Bosna medhiyesi tanıtılacak, manzumenin biçim ve muhtevası üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Nergisi, whose real name is Mehmed was born in Sarajevo. Having used the names Nergisizâde, Nergiszâde from time to time because of his family’s appellation, he had his actual fame with the name Nergisi. Finishing his education in Sarajevo, he came to İstanbul and pay homage to Kafzâde Feyzullah Efendi.Mostly known as munshi and being the only person having a prose hamse in your literature, Nergisî is a poet whose name takes place in tezkires of şuara. In some sources it is expressed that he also has a divan. There are Turkish, Persian and Arabic poems among Nergisi’s prose works. Also in macmua there can be coincided with poems registered to Nergisî. Some of these poems we detect in macmuas also take place in his works. Besides, he also has poems that can be found only in macmua and not in his prose works. One of these poems is a twenty four couplet eulogy in kasida form written for Sarajevo.In this study will be introduced Nergisî’s eulogy for Sarajevo in kasida form detected in a macmua and its form and content will be discussed.

Keywords