ÇOCUKLARDA OKUMA KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINDA AİLENİN ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 308-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, çocuklarda okuma kültürünün oluşmasında ailenin etkisini belirlemektir. Ailenin olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koyarak bulunan sorunların giderilmesine yönelik öneriler oluşturmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesinde öğrenim gören 6. sınıf öğrencilerinin velileri oluşturmaktadır. Yapılan araştırmada betimsel model kullanılmış, araştırmaya ilişkin veliler nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Çocuklarda okuma kültürünün oluşmasında ailenin etkisini belirleyip, oluşan olumlu ve olumsuz etkileri ve çözüm yollarını ortaya koymak için ailelerle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Velilerle yapılan görüşmelerde elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. Çocuklarda okuma kültürünün oluşmasında ailenin etkisi; çocuklara okumayı sevdirmek için yapılması gerekenler, çocuk dergileri takip etmenin okuma kültürü kazandırmadaki katkıları, süreli yayın takip etmenin faydaları, evde okuma saati düzenlemenin önemi, çocuklara kitap alırken dikkat edilmesi gereken noktalar, kitaplık oluşturmanın faydaları, okuma kültürü kazandırırken karşılaşılan sorunlar, öğretmenlerle iş birliğine gitmenin önemi ve kitap okumanın faydaları boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Çocuklarda okuma kültürünün oluşmasında ailenin çocuklar üzerinde önemli bir rolü olduğu tespit edilmiştir. Ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the influence of the parent occuring the reading culture with children. By revealing the positive and negative family members’ influences aims making suggestions to remove the problems. Parent of the sixth grade students, study in Tavşanlı, (a town of Kütahya) constitute the researching group. Descriptive Model has been used in the study and the data has been collected through Qualitiative Research Method. By identifying the influence of parent related to ocur the reading culture with children Semi Structured interviews have been made with family membersto reveal the positive and negative affects and the ways of solutions. The datas provided from the interviews with parents have been investigated through descriptive analysis techniques. The influence of parent to occur the reading culture with children, the necessary things to make children like reading,the contributions of following child’s magazine to gain habits of reading culture,the benefits of following periodic editions , the importance of reading hours at home,the points to be paid attention while buying books for children, the benefits of composing a library , the problems to be encountered while occuring the reading culture, the importance of cooperation with teachers and the benefits of reading books have been evaluated with various aspects. It is clear that the parents’ influence has an important role about occuring the reading culture with children. The ways of solution have been provided for the problems.

Keywords


 • Aksaçlıoğlu, A.G. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi, Türk Kütüphaneciliği, 20(1), 3-28.

 • Arıcı, A. F. (2009). Okumayı nasıl sevdiler? Üniversite öğrencileriyle mülakatlar. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26 (1),47-58.

 • Arslan, A. (2013). Okuma becerisi ile ilgili makalelerde cinsiyet değişkeni. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 2(2), 251-265.

 • Balcı, A. (2003). Bir okuma materyali olarak çocuk dergileri ve “Çocuklara Rehber” TUBAR, 13, 319-349.

 • Dökmen, Ü. (1994). Okuma becerisi, ilgisi ve alışkanlığı üzerine psikososyal bir araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.

 • Duran, E. ve Sezgin, B. (2012). Yankılayıcı okuma yönteminin akıcı okumaya etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 145-164.

 • Durualp, E., Çiçekoğlu, P. ve Durualp, E. (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin kitap okumaya yönelik tutumlarının internet ve kitap okuma alışkanlıkları açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 115-132.

 • Elbir, B. ve Bağcı, C. (2013). Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 11, 229-247.

 • Evans, P. (2006). Exploring Publication Design. Thomson Delmar Learning, USA.

 • Gün, M. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi okuma metinlerinde karşılaşılan sorunlar. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(4),1-21.

 • Güneş, F. (2006). Çocuklarda Okuma İlgisi ve Kitap Seçimi. İlköğretmen, 2, 43-45.

 • Kara, M. (2013). Zenica Üniversitesi Türkoloji Bölümündeki Boşnak öğrencilerin Türkçe metin okumadaki sorunları. Turkish Studies, 8(4), 939-950.

 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Maden, S. (2012). Ekran okuma türleri ve Türkçe öğretmeni adaylarının ekran okumaya yönelik görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(3),1-16.

 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6-7-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

 • Mete, G. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma (Malatya İli Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 43-66.

 • Ortaş, İ. (2011). Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Kitap okuru bir toplum muyuz? http://turkoloji.cu.edu.tr/genel/ibrahim_ortas_okuma_aliskanligi.pdf, adresinden 05. 01. 2014 tarihinde indirilmiştir.

 • Özbay, M. (2005). Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Özbay, M. (2006). Okuma eğitiminde çevre faktörü. Eurasian Journal of Educational Resarch, 24, 161-170.

 • Özer Özkan, Y. ve Doğan, B. (2013). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma becerisinin kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi. International Journal of Social Science, 6(4), 667-680.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yıldız, M. (2013). Okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarısındaki rolü. Turkish Studies, 8(4), 14611478.

 • Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136.

                                                                                                    
 • Article Statistics