TELEVİZYON DİZİLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI: SEKSENLER DİZİSİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2014-5
Language : null
Konu : YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Number of pages: 234-246
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim ve anlaşma vasıtası olan dili bir toplumun yaşama tarzı olarak nitelendirebileceğimiz kültürden ayıramayız. Dil, kültürün önemli ve vazgeçilmez bir unsuru olduğu gibi aynı zamanda kültürün aktarıcısı konumundadır. Günümüzde çok önemli hâle gelen yabancı dil öğretimi bir bakıma kültür öğretimidir. Bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürel unsurların aktarılması gerekmektedir. Günümüzde kültürel ögelerin aktarılmasında medyanın özellikle de televizyonların (televizyon dizi ve filmleri) önemli role sahip olduğu bilinmektedir. Televizyon dizi ve filmleri yalnızca kültür aktarımında etkin olarak kullanılan araçlar değildir. Bu dizi ve filmlerin aynı zamanda yabancı dil öğrenenlerin hedef dile yönelik konuşma, dinleme, okuma, yazma ve dil bilgisi becerilerini de geliştirdiği yapılan birçok araştırmada ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Türk dizileri son yıllarda tüm dünyada büyük ilgi görmüş üstelik Türkiye’nin hatırı sayılır ihracat kalemleri arasında yer almayı başarmıştır. Bu araştırmada Televizyon dizilerinin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı Seksenler dizisinden hareketle irdelenecektir. Araştırma konusu kapsamında Ürdün Üniversitesi Türkçe bölümü öğrencilerine “Seksenler” dizisi üç bölüm hâlinde izlettirilmiş, daha sonra yapılan yazılı yoklamada dizide dikkatlerini çeken Türk kültürüne ait unsurları yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin görüşlerinden hareketle Türk kültürüne ait unsurlar başlıklara bölünerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda Türk kültür unsurlarını doğal ve eğlenceli biçimde yansıtan Türk dizilerinin (Seksenler örneğinde olduğu gibi) yabancılara Türkçe öğretiminde etkili bir materyal olarak kullanılabileceği ve bunun hem öğrenenlere hem de Türkçemize olumlu katkılar sağladığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

It is not possible to separate the language which is a means of communication and speech from the culture which can be defined as the life style of the society. The language is both the indispensable element of the culture and the conveyor of the culture to the future generations. Today, the foreign language teaching, which has become very important, is in one sense, the teaching of the culture. For this reason, the cultural elements have to be conveyed in teaching Turkish as a foreign language. It is known today that the media, especially the television (television series and films), are very important in conveying the cultural elements. Television series and films are not only means used for conveying the culture in an effective way. It has become obvious in many studies that the series and films also improve the speaking, listening, reading, and writing skills of the foreign language learners in the target language. In this context, recently,a Turkish television series has attracted attention in all over the world, and more than that, it has become one of the important export goods of Turkey. In this study, the use of the television series for teaching Turkish to foreigners will be examined with the help of the famous television series , “Seksenler” in Turkish. In the scope of the study, the series, “Seksenler” were watched in three parts by the Turkish Department students in the University of Jordan,and then a written examination was conducted for the students who were asked to write the cultural elements of the Turkish Culture that attracted their attention in the series. Based on the students’ views, the element of the Turkish Culture were interpreted under separate titles. At the end of the study, it was observed that the Turkish television series that convey the elements of the Turkish culture in a natural and fun way (just as in the, “Seksenler” sample) could be used as an efficient way in teaching Turkish to foreigners, and this would contribute positively to the learners and to the Turkish language.

Keywords


 • Allan, M. (1985). Teaching english with video. London: Longman.

 • Ana Britannica (1994). ‘’Giyim’’, 13, İstanbul, s.323-324.

 • Arslantaş, M. (2013). Arnavutluk’ta Türk dizilerinin Türkçe öğretimine ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde etkisi, Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı, 14-16 Kasım 2013 Arnavutluk, Bildiriler Kitabı 2. Cilt, s.209-220.

 • Avcı, Y. (2002). “Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin kültür ve yöntem boyutu”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I. Uluslararası Truva-Çanakkale Dil Eğitimi ve Okul Gelişimi Sempozyumu, 22-25 Haziran 2002, Çanakkale. http://yadem.comu.edu.tr/1stELTKonf/TR_Yusuf_Avci_Türkçenin_Yabanci_Di l.htm (Erişim Tarihi: 20.12.2010)

 • Ayhan, F. (2013). Türk giyim kültüründe pantolonun gelişimi ve dünya giyim kültürüne etkisi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 37, s. 2, Temmuz-Ağustos

 • Barın, E. (1994). “Yabancılara Türkçenin öğretimi metodu”, A.Ü. Tömer Dil Dergisi, (17): 53-56.

 • Barın, E. (2007). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kısa Filmlerin Yeri”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, Ankara: 191-195.

 • Barın, E. (2008). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Nasrettin Hoca Fıkralarının Yeri”, Türk Yurdu, 255, 61-63.

 • Berber, O. (2009). Türk kültüründe eğlence ve birlik unsuru olarak Düğünler Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2009/2, Sayı: 10 s:1-11

 • Bilgin, N. (2006) . Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Demirel, Ö. (2007). Öğretme sanatı, Ankara: Pegem A Yayınları.

 • Garber, C. And Holmes, G. (1981). "Video-aidedwritten/oral assignments." Foreign Language Annals, 14, 325-331.

 • Gebhard, J. (1996). Teaching English as a foreignorsecondlanguage: a teacher self- developmentandmethodologyguide. AnnArbor: University of Michigan Press

 • İnan, K. (2012), Yabancı Dil Öğretimi Ve Diziler Bağlamında Güney Kore Televizyon Dizilerinin Türkiye’de Kore Dili Ve Kültürünün Tanıtımına Katkısı, The Journal of

 • İşcan, A. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, pp. 939–948, TURKEY

 • Judith, Erna H. (2008). Culture via Television: Investigating the Effects of a German Television Serial on thePerceptions of Fourth-SemesterGerman Language Classes, The University of Texas at Austin. http://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/18333

 • Karakaş, R.(2012).Siirt halk kültürünün şifa dağıtıcıları: Kutsal sular, Turkish Studies, Volume 7/4, Fall 2012, p. 2149-2161.

 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.

 • Katchen, J. E. (2003). Teaching a Listening and Speaking Course with DVD Films: Can It Be Done? In H. C. Liou, J. E. Katchen, and H. Wang (Eds.), LinguaTsingHua. Taipei: Crane, 221-236 [online] (15 Jan 2011) http://mx.nthu.edu.tw/~katchen/professional/festschrift.htm

 • Kılıç, F. (2000). “Osmanlı Devletinde ve Klasik Edebiyatımızda Nevrûz”, Türk Dünyasında Nevrûz, Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni, Bildiriler, Ankara.

 • Kılıç, S. ve Albayrak, A. (2012). İslamiyetten önce Türklerde yiyecek ve içecekler, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012, p.707-716.

 • Okur, A, Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel ögelerin aktarımı: İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013.

 • Özbay, M. (2002). “Kültür aktarımı açısından Türkçe Öğretimi”, Türk Dili, (602): 112- 120.

 • Ruusunen V. (2011). Using Movies in Efl teaching: The Point Of View Of Teachers, Master Thesis, University of Jyväskylä Department of Languages English, Finland.

 • Sezen, L. (2005). Türkiye’de evlenme biçimleri, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 27, s. 185-186

 • Tekindal, S. (2000). Klasik yazılı sınavla ve çok sorulu testle elde edilen ölçümlerin güvenirlik ve geçerliği, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 8, s. 38 – 46.

 • Tural, Sadık K. (1990). “Nekre ve nükte kavramlarının kültür içindeki yeri ve fonksiyonları”, Fikrî Ve Felsefî Yönüyle Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Akşehir.

 • http://chiasuanchong.com/2011/07/16/learning-english-through-tv-series/ http://www.cornerhouse.org/wpcontent/uploads/old_site/media/Learn/General %20docs/TeachersToolkit_Jun2010.pdf www.esbl.k12.tr/belge/dil_edebiyat_alanı_proje.pdf

                                                                                                    
 • Article Statistics