AVRUPA DİL PROGRAMI SÖZCÜK SETLERİ İLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ A1 DERS KİTABI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2015-7
Number of pages: 216-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ana dili Türkçe olmayan herkes için Türkçe bir yabancı dil olduğundan, yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitapları da, Avrupa Dil Portfolyosu’nda (ADP) belirlenen kazanımlara göre hazırlanmaktadır. Bilindiği üzere, dil becerileri farklı yol ve yöntemlerle kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu dil beceri ve kazanımları içerisinde, bir dile ait temel söz varlığının öğretilmesi en önemli noktayı oluşturmaktadır. Bu çalışmada Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) A1 düzeyi İngilizce sözcük verileri ile Yunus Emre Enstitüsü Yabancılar İçin Türkçe A1 ders kitabı (YEEDK) karşılaştırılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: ADP’de toplam 779, YEEDK’de ise tekrarlardan arındırılmış 1856 sözcük tespit edilmiştir. Bu sayısal veriler ADP için “bilinen”, YEEDK içinse “bilinmesi gereken” sözcükleri ifade etmektedir. ADP ile YEEDK sözcüklerinin %55’inin aynı olduğu görülmüştür. Öte yandan ADP verilerinin sınırlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sözcük benzeşmelerinin kazanımlar açısından tatminkâr olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan, ADP verileri çeviri yoluyla elde edildiğinden, bağlamdan bağımsız sözcük verisi elde etmenin bazı sakıncaları da beraberinde getirdiği ve özel bir çaba gerektirdiği görülmüştür. YEEDK’de yer alan sözcükler için kitabın sonunda verilen sözcük setlerinden yararlanılmış, bu sözcükler karşılaştırma yapmak amacıyla türlerine göre sınıflandırılmışlardır. Aynı sınıflandırma işlemi ADP sözcük verileri için de yapılmıştır. Karşılaştırma yapılarak, sözcüklerin sözcük türü bakımından anlamlı bir düzey ifade edip etmedikleri sorgulanmış ve anlamlılık değerleri (p<0,05) bulunmuştur. Ayrıca her iki kaynak karşılaştırılarak; farklı ve/veya benzer sözcükler, her iki kaynakta aynı olan sözcükler, sadece ADP’de yer alan sözcükler, vb. listelenmiş ve yorumlanmıştır.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords

Abstract

As Turkish is a foreign language for everyone whose mother tongue is different from Turkish, Turkish instruction textbooks for foreigners are also prepared in accordance with the outcomes specified in the European Language Portfolio (ELP). Obviously, various techniques and methods are employed to help learners to acquire language skills. The most important aspect of language skills and outcomes is to teach basic core vocabulary belonging to one language. In this study, English word sets included in the European Language Portfolio (ELP) A1 level and word sets given in Yunus Emre Institute Teaching Turkish for Foreign Learners A1 textbook (YEILT) were compared. Research results indicated that a total of 779 words were found in the ELP, and a total of 1856 words were detected in the YEILT. These quantitative data refer to the words which are “known” for the ELP and the words “need to be known” for the YEILT. 55% of the words were the same in both the ELP and the YEILT. Furthermore, as the data about the ELP are limited, it may be suggested that the similarity of the words is satisfactory in terms of the outcomes. On the other hand, because the data about the ELP are obtained through translation, there are some disadvantages of obtaining data about words without their contexts, and this requires special efforts. The word sets given at the end of Turkish textbook were used to determine the words in the YEILT. Then the word sets in the YEILT were categorized according to their types in order to make a comparison among them. The same categorization procedure was employed for the words in the ELP. By making comparisons, it was aimed to determine whether the words demonstrated a significant difference according to the word types, and then significance levels were found (p<0,05). After these procedures, both of the resources were compared. Finally, different and/or similar words, the words which are the same in both resources, and the words included only in the ELP and etc. were listed and interpreted.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords