REFLECTIONS OF ELT STUDENTS ON LEARNING PROVERBS

Author:

Number of pages: 251-269
Year-Number: 2015-9

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin atasözleri öğrenimi üzerine görüşlerini değişik perspektiflerden araştırmaktır. Katılımcılar, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 24 son sınıf öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler, temel olarak İngilizce atasözlerini öğretmek amacıyla yapılan bir sınıf çalışmasına dayalı olarak katılımcıların yazılı görüşlerinden oluşup, içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin hangi nedenlerle İngilizce atasözlerini kendi derslerinde kullanıp öğreteceklerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla, sınıf çalışması sonrası beyin fırtınası tekniği de kullanılmıştır. Buna ilaveten, bir yabancı öğretim elemanı ile görüşme yapılmış ve atasözleri kullanımına ilişkin görüşlerini aktarması istenmiştir. Öğrencilerden elde edilen görüşler dokuz tema altında sınıflandırılmıştır. Çalışmanın bulguları, İngilizce öğretmen adaylarının atasözleri öğreniminde çok fazla deneyimi olmadıklarını, ancak katıldıkları çalışmanın sonucu olarak atasözü öğrenimi ve öğretimini önemli bulduklarını göstermektedir. Çalışmaya katılan İngilizce öğretmenliği öğrencileri, bir düşünceyi tercümesini kullanmaktansa atasözü kullanarak direk olarak kolay ve etkin bir biçimde ifade edebileceklerini ve bu yolla dil kullanımında daha akıcı olabileceklerini bildiriyorlar. Bilinçli atasözü kullanımının dil kullanımında öğretmen adaylarının kendine olan güvenlerini geliştirdiği ve bunun da daha fazla atasözü öğrenmeye yönelik motivasyonlarını artırdığı bildirilmektedir. Katılımcıların atasözlerinin kültürel yönüyle de ilgilendikleri görünüyor ve hedef dilin değerlerini, spesifik sözcükleri ve dilin değişik unsurlarını öğretmek amacıyla atasözlerini gelecekteki kendi öğretim deneyimlerinde kullanabilecekleri yansıtılmaktadır. Sonuç olarak, İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin atasözlerine odaklanmalarına ve dil kullanımında farkındalıklarının geliştirilmesine yardımcı olunabilir, ve bunun doğal bir sonucu olarak, öğretmen adayları ana dillerindeki atasözleri bilgilerinden faydalanıp, İngilizce atasözü bilgilerini kendi dil öğretimlerine yansıtabilirler.

Keywords

Abstract

Learning English proverbs is important for ELT students to understand the language and culture better because they form an essential part of daily speech. The goal of this study was to explore the reflections of ELT students on learning proverbs from various perspectives. The participants were 24 senior teacher trainees attending The Department of English Language Teaching in Pamukkale University Faculty of Education. The data were mainly comprised of the written reflections of the participants based on a practice work to teach English proverbs and they were analyzed through content analysis. Brainstorming technique was also used in the post-practice session in order to identify the opinions on why ELT students would use and teach proverbs in their classes. In addition, a native instructor was also interviewed and asked to give her views on the use of proverbs. The opinions received from the teacher trainees were classified under nine themes. The findings of the study reveal that teacher trainees in our program did not have much experience in learning proverbs previously, but as a result of the practice work they were involved, they find learning and teaching proverbs important. The participant ELT students report that they can express an opinion directly in an easy and effective way by using a proverb rather than using its translation, and in this way, they can be more fluent in language use. It is also reported that conscious use of proverbs develops their confidence in language use and this raises their motivation to learn more of them. It seems that the participants are also interested in the cultural aspect of proverbs and it is reflected that they can use them to teach values of the target culture, specific vocabulary and various components of English in their future teaching experiences. Consequently, ELT students can be helped to focus on proverbs and develop an awareness of them in language use, and as a natural outcome of this, they can benefit from their knowledge of proverbs in their native language and reflect their knowledge of English proverbs into their own teaching.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Keywords