TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 348-359
Year-Number: 2016-10

Abstract

Türkçe öğretimini daha etkili ve verimli kılmak için teknolojinin bütün imkânları işe koşulmalı, yapılandırmacı eğitim sisteminin gereği olarak eğitime tabi olanların bireysel farkları dikkate alınmalı ve dil eğitimi herkese uygulanabilir hâle getirilmelidir. Türkçe öğretiminde görev alan ya da bu işi planlayan kişiler iletişim çağı olan bu çağda internet tabanlı eğitimi göz ardı etmemeli, Türkçeyi doğru, etkili, kalıcı ve zamandan tasarruf ederek öğretmenin en büyük yollarından birisinin de internet tabanlı eğitimden yararlanma yöntemi olduğunu unutmamalılar. Bu durum Türkçe öğretmen adaylarının, eğitsel internet kullanmaları hususunda gerekli eğitime tabi tutulmaları ve bu yönde yapılacak çalışmalara katılmaları gerektiği gerçeğini daha da önemli kılmaktadır. Bu çalışmada amaç, Türkçe öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanma öz yeterliliklerini belirlemek ve bunu çeşitli değişkenler açısından incelmektir. Çalışma, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümünde öğrenim gören 231 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak Şahin (2009) tarafından geliştirilip geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Eğitsel İnternet Kullanım Öz Yeterliği İnançları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Spss For Windows 22.0 programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; araştırmaya katılanların eğitsel internet kullanım öz yeterlik inancı düzeyi yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmaya katılanların eğitsel internet kullanım öz yeterlik inancı puanları ortalamalarının anne-baba eğitim düzeyi, sosyo ekonomik düzey, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermezken, sınıf değişkeni açısından dördüncü sınıflar lehine anlamlı farka rastlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışmayla ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In order to make it more effective and efficient teaching Turkish to all possibilities of the technology to work as part of the education system koşulmalı, constructivist education individual differences should be taken into consideration of the subject and language training can be applied to everyone, should be made. Turkish teaching involved in or with the plan in this age of internet-based communication age training contacts varies, however, he started right, effective, permanent and time-saving, one of the largest of the teacher by way of taking advantage of the internet-based training, it should be noted that the method. This Turkish prospective teachers educational training required in order to use the internet eclipses in this direction and the fact that they need to attend to work makes it even more important. In this study, the goal is to use the internet for prospective teachers Turkish educational self in terms of a variety of variables that determine their qualifications and is looking at. Turkish Education Department work, Siirt University Faculty of education studying 231 teachers was conducted on. Study data collection tool as Şahin (2009) validity and reliability study has been developed by the Educational use of the İnternet has been used Self Beliefs Scale qualified educational user.The analysis of the data was used Spss For Windows 22.0 program. As a result of working; participants in the educational use of the internet to research her faith concluded that high levels of self-sufficiency. Participants in the educational use of the internet to research belief in self-sufficiency scores average level of education of parents, socio economic level does not show significant difference in terms of the gender variable, while the class variable with respect to the difference in favor of meaningful fourth-graders found. The results made suggestions for working in accordance.

Keywords